REV.01 - 24/02/2023

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych, w związku z tym wszelkie dane dotyczące serwisu www.came.com/pl są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).

  1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest spółka Came Poland z siedzibą przy ul. Okólnej 48, 05-270 Marki NIP: 5252494895 (zwany dalej „Administrator”).

2.            CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

2.1.        Dane osobowe (zwane dalej „Danymi") gromadzone podczas przeglądania strony internetowej www.came.com (zwanej dalej „Witryną") będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do stron serwisu i zapewnienia jego właściwego funkcjonowania osobom odwiedzającym Witrynę (zwanymi dalej „Użytkownikami”).

2.2.        Dane gromadzone w określonych obszarach Witryny będą przetwarzane do celów wskazanych w odpowiedniej sekcji:

a)            „Obszar zastrzeżony", w przypadku rejestracji Danych o użytkowniku, zgodnie z niniejszymi informacjami, na postawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. wykonanie umowy,

b)           „Skontaktuj się z nami", w sprawie umożliwienia złożenia konkretnych zapytań oraz udzielenie odpowiedzi na nie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

c)            „Gdzie kupić" do zarządzania konkretnymi namiarami i opisami świadczonej usługi firm, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

d)           „Pracuj z nami", w celu zarządzania ofertami pracy, zgodnie z informacjami opublikowanymi tutaj,

e)           zapewnienia dostępu do Witryny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,

f)            wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

g)            wykrywania i eliminowania nadużyć, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

h)           wewnętrznych związanych ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym celach dowodowych, analitycznych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

2.3.        W ramach serwisu dostępne są dodatkowe funkcjonalności, takie jak możliwość zamówienia newslettera lub zamówienia powiadomień o nowych szkoleniach lub skorzystania z formularza kontaktowego, wówczas odpowiednie informacje dotyczące zasad ochrony Danych oraz zakresu przetwarzanych Danych, dostępne są przy ich zbieraniu na potrzeby tych funkcjonalności.

3.            RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

3.1.        Przeglądanie Danych

Zbieramy i przetwarzamy dowolne adresy IP, nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się ze stroną internetową, adresy żądanych zasobów, czasy żądania, sposób, w jaki wniosek został przesłany do serwera, rozmiar udostępnionego pliku, kod liczbowy określający status odpowiedzi serwera, to znaczy, czy udało się, błąd itd. - w tym inne parametry dotyczące systemów operacyjnych użytkowników i środowisk IT.

3.2.        Dane dostarczane dobrowolnie przez użytkowników

Opcjonalne, wyraźne lub dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy podane na witrynie oznacza, że witryna otrzymuje adresy nadawców w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, podobnie jak otrzymuje inne Dane zawarte w wiadomości.

3.3.        Pliki cookies

Pliki cookies nie są, co do zasady, wykorzystywane do przesyłania Danych możliwych do zidentyfikowania użytkowników serwisu, nie są też używane żadne, tak zwane trwałe pliki cookies jakiegokolwiek rodzaju, w znaczeniu systemów do śledzenia użytkowników.

Korzystanie z tak zwanych cookies sesyjnych (które nie są zapisywane w sposób trwały na komputerze użytkownika i są usuwane po zamknięciu przeglądarki) jest ściśle ograniczone do przesyłania identyfikatorów sesji (składających się z liczb generowanych losowo przez serwer) niezbędnych do bezpiecznego i efektywnego przeglądania Witryny.

Te tak zwane cookies sesyjne używane w Witrynie uniemożliwiają wykorzystanie innych Danych i potencjalnie szkodliwych technik przetwarzania Danych w stosunku do zachowania prywatności przeglądania stron przez użytkowników i nie pozwalają na uzyskanie jakichkolwiek Danych identyfikujących użytkownika. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce plików cookie.

3.4.        Pliki dziennika i ich przechowywanie

Pliki dziennika będą sprawdzane w celach bezpieczeństwa, co nakłada obowiązek rejestrowania i przechowywania określonych rodzajów plików dziennika i ich udostępniania na żądanie uprawnionych organów ścigania.

W tym celu pliki dziennika dostępu są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 do 12 miesięcy.

Wszelkie kontrole dostępu będą przeprowadzane stopniowo i z pełnym poszanowaniem prawa, w szczególności zasad konieczności i proporcjonalności działań.

4.            OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1.        Dane mogą być przetwarzane do momentu usunięcia konta w Witrynie, a następnie przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania Danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

4.2.        Użytkownik, może dokonać samodzielnego usunięcia sesyjnych plików cookies ze swojego urządzenia poprzez zamknięcie przeglądarki.

5.            UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

5.1.        W związku z przetwarzaniem Danych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

5.1.1.     do sprostowania Danych - jeśli podczas zbierania Danych wkradł się do nich błąd albo jeśli Dane się zmienią, Użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne Dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje;

5.1.2.     dostępu do Danych - Użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie Dane przetwarzamy, o ile są one możliwe do zidentyfikowania;

5.1.3.     do usunięcia Danych, zwane też „prawem do bycia zapomnianym" - jeśli Użytkownik uzna, że Dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia;

5.1.4.     do ograniczenia przetwarzania Danych - jeśli Użytkownik ma wątpliwości czy Administrator przetwarza Dane prawidłowo, ma prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;

5.1.5.     do przenoszenia Danych - Użytkownik może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu Dane, które dostarczył Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

5.1.6.     do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych w celach marketingu bezpośredniego;

5.1.7.     do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania Danych w każdym momencie i bez podania przyczyny; wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne; Użytkownik może wycofać zgody poprzez wysłanie żądania w sposób określony w pkt 9 niniejszej Polityki Prywatności.

5.1.8.     Użytkownik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Danych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.            ODBIORCY DANYCH

6.1.        Dane Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Kapitałowej.

7.            PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7a.          INFORMACJA W ZWIĄZKU Z WYROKIEM TSUE W SPRAWIE SCHREMS II

W określonych sytuacjach niektóre rozwiązania techniczne, dostarczane mogą być przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym ze Stanów Zjednoczonych m.in. w zakresie wykorzystywania analitycznych plików cookie podmiotów trzecich. Oznacza to, że Dane Użytkowników przekazywane mogą być do państw siedziby dostawców - także na terytorium USA. Do partnerów takich należą m.in. Google oraz Facebook, którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul umownych UE. Rodzaj wykorzystywanych zabezpieczeń analizowany jest pod kątem ryzyk oraz może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez stosowne organy UE nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w Polityce plików cookie.

8.            BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

8.1.        Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny - zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na Danych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

8.2.        Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane na zlecenie Administratora.

9.            SPOSÓB REALIZACJI SWOICH PRAW

Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą Danych należy kierować pisemnie na adres: Came Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okólnej 48, 05-270 Marki, pocztą elektroniczną na adres cpl.rodo@came.com lub telefonicznie/faxem: +48 22 836 99 20.

10.          ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

10.1.      Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 24.02.2023 r.

 

 

 

PL | PL

WYBIERZ KRAJ

Skąd pochodzisz?