REV.00 - 31/10/2018

Korzystanie z obrazów, oznaczeń o charakterze odróżniającym, logotypów i innych dóbr niematerialnych będących własnością Grupy Came 

O ile Użytkownicy nie otrzymali od spółki Came Poland (dalej „Came”) pisemnej zgody, Użytkownicy zobowiązują się nie wykorzystywać Obrazów i Logotypów pojawiających się na witrynie www.came.com zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności w odniesieniu do przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, do której Came posiada wyłączne prawa (dalej „Obrazy i Logotypy Came”), jak również zobowiązują się do przestrzegania następujących warunków:

  1. Użytkownicy zobowiązują się nie rejestrować i nie kopiować Obrazów i Logotypów Came ani nie zezwalać i/lub ułatwiać takich praktyk stronom trzecim.
  2. Użytkownicy nie mogą włączać Obrazów i Logotypów Came do swoich firm, znaków i/lub nazw firm i nie mogą używać żadnych słów, oznaczeń, znaków towarowych, logotypów lub domen identycznych lub podobnych do Obrazów i Logotypów Came lub takich, które mogłyby być omyłkowo wzięte za Obrazy i Logotypy Came.
  3. Came zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkowników, w dowolnym czasie i z jakiejkolwiek przyczyny, usunięcia, na własny koszt, wszelkich odniesień uznanych za szkodliwe dla nazwy i reputacji Came oraz grupy, do której należy.
  4. Użytkownicy Zarejestrowani zabezpieczą Came i wszelkie podmioty zależne lub kontrolowane przez Came, tj. jej przedstawicieli, pracowników, współpracowników, partnerów i wspólników przed ponoszeniem wszelkich kosztów i wydatków wynikłych z tytułu strat, szkód, zobowiązań, opłat sądowych i prawnych lub roszczeń stron trzecich wynikających z naruszenia niniejszych Warunków, włącznie z odpowiedzialnością wynikłą z wszelkich odniesień szkodliwych dla nazwy i reputacji Came i grupy, do której spółka należy, jej oddziałów i partnerów i/lub menedżerów.
  5. Wszelkie kwestie, które mogą powstawać w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami podlegają obowiązującemu prawu. Wszelkie spory podlegają polskiej jurysdykcji i będą rozstrzygane na podstawie wyłącznej kompetencji organów sądowych. W każdym przypadku Came zastrzega sobie prawo do wzywania Użytkowników przed sądy krajów, w których Użytkownicy mają swoje siedziby.
PL | PL

WYBIERZ KRAJ

Skąd pochodzisz?