REV.00 - 31/10/2018

INFORMACJE OGÓLNE

Podmiotem zarządzającym niniejszą stroną oraz treścią jest Came Poland z siedzibą przy ul. Okólnej 48, 05-270 Marki, NIP: 5252494895, zwany dalej Came. 

Wszelkie uwagi dotyczące działania serwisu można kierować drogą mailową cpl.privacy@came.com lub telefonicznie/faxem: +48 22 836 99 20.

1. Ogólne warunki użytkowania

1.1 Niniejsze ogólne warunki użytkowania (dalej „Ogólne Warunki”) regulują korzystanie z portalu internetowego dostępnego pod adresem URL www.came.com (dalej „Portal”) dla wszystkich osób fizycznych lub prawnych na całym świecie (dalej „Użytkownicy”) poszukujących ogólnych informacji o firmie Came.

1.2 Użytkownicy portalu zgadzają się przestrzegać prawa chroniącego własność intelektualną i przemysłową. Utwory, znaki towarowe, loga, znaki usługowe i nazwy handlowe ukazywane na Stronach są zarejestrowane i chronione przez prawo autorskie traktatowe na całym świecie.

1.3 Korzystając z Portalu, użytkownik akceptuje niniejsze Ogólne Warunki.

1.4 Came zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści, zawieszania, zdjęcia lub wyłączenia Portalu lub jego zawartości bez uprzedzenia.

1.5 Came nie gwarantuje natychmiastowej aktualizacji jakichkolwiek informacji zamieszczonych na Portalu.

1.6 Użytkownicy zobowiązują się korzystać z Portalu oraz wszelkich innych danych i/lub informacji dostępnych na Portalu wyłącznie do celów zgodnych z prawem i zgodnie z Ogólnymi Warunkami. Każda kopia jakichkolwiek informacji pochodzących z Portalu musi zawierać oznaczenie własności i prawach intelektualnych Came.

1.7 Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Portalu. Użytkownicy pokryją wszelkie roszczenia i zabezpieczą Came i wszelkie spółki zależne lub oddziały Came, przedstawicieli, pracowników, współpracowników, partnerów i wspólników Came przed wszelkimi kosztami i wydatkami wynikłymi z tytułu strat, szkód, zobowiązań, kosztów sądowych i prawnych (w tym wszelkich opłat i honorariów) lub roszczeń stron trzecich wynikających z naruszenia niniejszych Ogólnych Warunków i/lub korzystania z Portalu i/lub z naruszenia któregokolwiek z obowiązujących praw i/lub praw osób trzecich.

1.8 Came nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek wirusy komputerowe i/lub jakikolwiek inny element, który może zniszczyć i/lub uszkodzić komputery Użytkowników i/lub jakiekolwiek dane w nich zgromadzone;

b) jakiekolwiek utrudnienia w dostępie Użytkowników do Portalu, niezależnie od ich rodzaju i przyczyny;

c) jakiekolwiek szkody, roszczenia i/lub straty, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z niewłaściwego lub wadliwego działania sprzętu elektronicznego Użytkowników, w tym leżące po stronie dostawców usług internetowych, połączeń telefonicznych i/lub telematycznych, którymi Came nie zarządza bezpośrednio, a także wszelkie działania stron trzecich uzyskujących dostęp do sieci.

2. Korzystanie z informacji i treści zamieszczonych na Portalu

2.1 Z informacji zamieszczonych na Portalu można swobodnie korzystać. Informacje mają charakter czysto informacyjny i, o ile nie określono inaczej, nie mają charakteru umownego i nie stanowią oferty publicznej produktów widocznych na Portalu, a informacje nie są wiążące w jakichkolwiek działaniach i/lub relacjach biznesowych.

2.2. Użytkownicy nie mogą w żaden sposób przedstawiać, modyfikować, powielać, kopiować, rozpowszechniać, sprzedawać ani korzystać z Portalu w sposób niezgodny z prawem w jakimkolwiek kształcie lub formie.

2.3 Użytkownicy zgadzają się nie korzystać z Portalu do następujących celów:

a. do zniesławiania lub nieprzyzwoitych celów i z naruszeniem praw stron trzecich; do popełnienia lub podejmowania prób popełnienia przestępstwa, tj. wszelkich działań niezgodnych z prawem i/lub szkodzących Came i/lub stronom trzecim;

b. do falsyfikowania pochodzenia Portalu i/lub jakichkolwiek funkcjonalności dostępnych na Portalu;

c. do przeglądania, zmieniania, modyfikowania, dostosowywania, tworzenia dzieł pochodnych, tłumaczenia, naruszania, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej Portalu;

d. do niszczenia i/lub ograniczania działania Portalu, jego oprogramowania, sprzętu i/lub innych systemów telekomunikacyjnych będących własnością Came i/lub stron trzecich;

e. do zbierania i/lub przechowywania danych osobowych innych Użytkowników.

2.4 W przypadku naruszenia powyższego paragrafu i/lub wszelkich wymogów prawnych i/lub niniejszych Ogólnych Warunków, Came zastrzega sobie prawo, z własnej inicjatywy lub na żądanie właściwych władz do:

  • usunięcia z Portalu, w możliwie najkrótszym uzależnionym od aspektów technicznych czasie, wszystkich treści, które bezpośrednio lub pośrednio naruszają postanowienia poprzedniego paragrafu i/lub wszelkie wymogi prawne i/lub niniejsze Ogólne Warunki;
  • zablokowania i/lub cofnięcia dostępu do Portalu każdemu Użytkownikowi, który naruszył powyższe postanowienia.

2.5 W każdym przypadku Came zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody wynikające z takowych naruszeń.

3. Linki do lub od innych zasobów internetowych

3.1 Came nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zamieszczone na Portalu odnośniki hipertekstowe do innych stron internetowych lub innych zasobów internetowych.

3.2 Came nie ponosi odpowiedzialności za treść takich linków i/lub za jakiekolwiek materiały, w tym za reklamy, które zostały wyświetlone i/lub za produkty i/lub usługi oferowane na stronach internetowych dostępnych za pośrednictwem tych linków. Takie materiały, produkty i/lub usługi nie mogą być pod żadnym względem traktowane jako sponsorowane, współdzielone i/lub wspierane przez Came. Odpowiedzialność za korzystanie z takich materiałów i/lub kupowanie wspomnianych produktów i/lub usług leży wyłącznie po stronie Użytkownika.

3.3 Użytkownicy zgadzają się nie tworzyć żadnych linków z innych witryn do Portalu bez uprzedniej pisemnej zgody Came. W żadnym przypadku Came nie ponosi odpowiedzialności za tworzenie takich linków do Portalu, nawet po uzyskaniu zgody, i zastrzega sobie prawo do żądania ich usunięcia w dowolnym momencie. Linki do Portalu muszą prowadzić Użytkowników do głównej strony Portalu.

4. Znaki towarowe

4.1 Użytkownicy zgadzają się, że Came posiada wyłączne prawa do wszelkich obrazów, oznaczeń o charakterze odróżniającym, logotypów i innych dóbr niematerialnych, które pojawiają się na Portalu.

4.2 W odniesieniu do Użytkowników, Came nie przyznaje im żadnych praw, uprawnień, udziałów ani opcji dotyczących jakiejkolwiek własności intelektualnej lub jakichkolwiek innych praw, w tym patentów, rysunków, znaków towarowych, tantiem, praw do baz danych, praw do informacji poufnych lub tajemnic przemysłowych, których prawo własności lub uprawnienia należy do Came i/lub innych podmiotów stowarzyszonych lub zależnych.

4.3 W przypadku wszelkich kwestii, których w sposób wyraźnie nie regulują niniejsze Ogólne Warunki odsyłamy do dokumentu „Używanie obrazów, oznaczeń o charakterze odróżniającym, logotypów i innych dóbr niematerialnych - Użytkownicy niezarejestrowani”.

4.4 Użytkownicy Zarejestrowani znajdą w obszarze zastrzeżonym Portalu szczegółowe i inne warunki korzystania z obrazów, oznaczeń o charakterze odróżniającym, logotypów i innych dóbr niematerialnych pojawiających się w obszarze zastrzeżonym Portalu, których Użytkownicy będą musieli przestrzegać.

5. Prawo właściwe i jurysdykcja

5.1 Niniejsze Ogólne Warunki i relacje między Użytkownikami a Came podlegają prawu polskiemu.

5.2 Wszelkie kwestie, które mogą powstawać w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory podlegają polskiej jurysdykcji i będą rozstrzygane na podstawie wyłącznej kompetencji Organów Sądowych. W każdym przypadku Came zastrzega sobie prawo do wzywania Użytkowników przed sądy krajów, w których Użytkownicy mają swoje siedziby.

5.3 Jeżeli firma Came nie wykona swoich praw i postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, nie oznacza to, że Came zrzeka się tych praw i postanowień, chyba że Came postanowi inaczej na piśmie.

6. Zabezpieczenie danych osobowych na stronie internetowej

Came oświadcza, że ​​dane osobowe Użytkowników przetwarzane podczas przeglądania treści Portalu będą traktowane w sposób całkowicie zgodny z polityką prywatności zamieszczoną na stronie www.came.com w zakładce Polityka Prywatności.

7. Pozostałe postanowienia

7.1 Jakiekolwiek działania lub środki podjęte przez Came w sposób inny niż niezwłoczny nie będą interpretowane jako zrzeczenie się praw Came.

7.2. Came chętnie przyjmie wszelkie informacje i sugestie Użytkowników dotyczące Portalu.

7.3 Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem Portalu na adres e-mail info@came.com lub listownie na podany wyżej adres siedziby Came. Wszelkie sugestie i/lub informacje przekazane w ten sposób Came przez Użytkowników będą traktowane jako niepoufne i mogą być wykorzystywane bez ograniczeń. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw stron trzecich przez informacje przekazane Came.

WARUNKI UŻYTKOWANIA OBSZARU ZASTRZEŻONEGO

1.1 Dostęp do zastrzeżonego obszaru Portalu (dalej „Obszar Zastrzeżony”) mają wyłącznie Użytkownicy profesjonalni, którzy świadczą usługi sprzedaży, montażu, serwisowania produktów Came i/lub doradztwa odnośnie produktów Came, których rejestracja w Obszarze Zastrzeżonym Portalu (dalej „Użytkownicy Zarejestrowani”) została zaakceptowana przez Came. Akceptacja prośby o rejestrację jest uzależniona od akceptacji następujących dokumentów przez profesjonalnych Użytkowników:

a) niniejsze Ogólne Warunki Portalu www.came.com;

b) warunki określone w „Warunkach korzystania Użytkowników Zarejestrowanych z obrazów, oznaczeń o charakterze odróżniającym, logotypów i innych dóbr niematerialnych” (dalej „Warunki”);

c) Oświadczenie Polityki Prywatności o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 1341 i 1342 kodeksu cywilnego Republiki Włoskiej, niniejszym oświadczam, że wyraźnie i bezwarunkowo akceptuję treść pkt 1.5, 1.8 i 3 (ograniczona odpowiedzialność Came) oraz  5.2 (wyłączna jurysdykcja) Ogólnych Warunków.

1.2 Akceptacja prośby o rejestrację jest także uzależniona od prawdziwości i ważności daty podanej przez profesjonalnych Użytkowników podczas rejestracji.

1.3 Użytkownicy Zarejestrowani mogą korzystać z usług opracowanych przez Came specjalnie do wspierania działań biznesowych (dalej „Usługi”).

1.4 Zachowanie rejestracji w Obszarze Zastrzeżonym Portalu jest koniecznym i niezbędnym warunkiem korzystania z Usług. Zawieszenie i/lub anulowanie rejestracji w Obszarze Zastrzeżonym Portalu z dowolnej przyczyny automatycznie wyklucza dalsze korzystanie z Usług.

1.5 Użytkownicy Zarejestrowani zobowiązują się do utrzymywania w tajemnicy haseł do swoich kont w Obszarze Zastrzeżonym i zobowiązują się także do egzekwowania przestrzegania niniejszych warunków użytkowania Obszaru Zastrzeżonego od swoich pracowników i/lub personelu. Przyjmuje się również, że Użytkownicy Zarejestrowani ponoszą odpowiedzialność wobec Came za wszelkie naruszenia niniejszych warunków użytkowania, których dopuścili się nawet ci pracownicy i/lub personel.

1.6 Z Usług mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy Zarejestrowani i nie mogą oni rozpowszechniać ani ujawniać stronom trzecim treści Usług ani żadnych innych poufnych informacji firmy Came (m.in. wszelkich danych technicznych produktów Came, polityk rabatowych i cenowych), w których posiadanie weszli, uzyskawszy dostęp do Obszaru Zastrzeżonego.

1.7 Wszelkie kwestie, które nie zostały w sposób wyraźny ujęte w niniejszych warunkach użytkowania zachowują pełną skuteczność zgodnie z Ogólnymi Warunkami korzystania z Portalu www.came.com firmy Came.

Niniejszym oświadczam, że wyraźnie i bezwarunkowo akceptuję treść pkt 1.6 niniejszych warunków użytkowania Obszaru Zastrzeżonego.

PL | PL

WYBIERZ KRAJ

Skąd pochodzisz?