REV.00 - 31/10/2018

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Niniejszy dokument jest przeznaczony dla klientów bezpośrednich (dalej „Klienci”) spółki CAME Poland(dalej „CAME”).

1.2 Dokument ma na celu zdefiniowanie wszystkich postanowień, które będą regulować wszystkie umowy o zakup zawierane między CAME a każdym Klientem (dalej „Ogólne Warunki Sprzedaży”). 

1.3 Wszystkie umowy o zakup dotyczące Ogólnych Warunków Sprzedaży dotyczą wyłącznie produktów opatrzonych marką „CAME”, „Bpt” i „CAME BPT” (dalej „Produkty”). O ile nie postanowiono inaczej, dla celów niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Termin „Produkt” odnosi się również do instalacji i Oprogramowania, jeśli tak określono (art. 13).

1.4 W żadnym wypadku niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie stanowią bezpośredniej oferty CAME składanej jakimkolwiek stronom trzecim nabywającym Produkty, jak również nie mogą one w żadnym wypadku wiązać CAME z jakimikolwiek Klientami zewnętrznymi, w znaczeniu końcowych nabywców Produktów.

2. KOSZTORYSY OFERT

2.1 Oferty przesłane Klientom przez CAME będą ważne przez maksymalnie 30 dni od dnia wysłania.

2.2 Dane i ilustracje zawarte w katalogach, na stronach internetowych, schematach technicznych, diagramach i wszelkich innych dokumentach ilustrowanych mają wyłączenie charakter poglądowy i w związku z tym, o ile nie zaznaczono wyraźnie, nie mają wartości wiążącej.

3. ZAMÓWIENIA

3.1 Zgodnie z art. 1329 kodeksu cywilnego, wszelkie zamówienia podpisane przez Klientów i zaadresowane do CAME będą stanowić stałe i nieodwołalne zamówienia przez okres 30 dni od dnia ich otrzymania przez CAME.

3.2 Umowa o zakup jest realizowana 

  • a) za pisemnym potwierdzeniem zamówienia zakupu ze strony CAME lub
  • b) przez spółkę CAME faktycznie wysyłającą zamówienie.

3.3 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia poszczególnych postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży lub zamówień zakupu będą nieważne bez wyraźnej akceptacji na piśmie przez CAME. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zamówieniu zakupu, CAME zastrzega sobie prawo do anulowania zarówno zmian, jak i pierwotnego zamówienia zakupu.

3.4 Terminy dostaw Produktów na zamówieniach mają wyłącznie charakter orientacyjny, a wszelkie opóźnienia w odniesieniu do terminów nie stanowią podstawy do roszczeń lub wypowiedzenia umowy. W szczególności CAME zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu dostawy, a także do anulowania zamówienia zakupu z powodu działania siły wyższej lub wszelkich zdarzeń, które są poza wolą CAME, takich jak zmiany w sytuacji prawnej klienta, trudności w pozyskiwaniu surowców i części.

4. DOSTAWA I WYSYŁKA

4.1 Produkty są dostarczane Ex Works Dosson di Casier (TV)/Sesto al Reghena (PN) ICC INCOTERMS® 2010 (dalej „Dostawa”).

4.2 Ryzyko jest przenoszone z chwilą dostarczenia Produktów przez CAME Klientom, którzy ponoszą koszty transportu.

4.3 O ile nie uzgodniono inaczej, CAME decyduje, w imieniu i na rzecz Klienta, o rodzaju, trasie i przewoźniku przesyłki.

4.4 CAME zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań lub realizacji częściowej Dostawy zamówienia zakupu. Wszystkie częściowe Dostawy będą należycie opłacone, a termin płatności będzie rozpoczynać się w dniu wystawienia faktury. Płatność za Dostawy częściowe nie będzie odraczana po realizacji Dostawy zgodnie z pierwotnym zamówieniem kupna. Nawet częściowe Dostawy będą oznaczać stosowanie postanowień zawartych w art. 4.1.

5. CENNIKI

5.1 Cena Produktów dostarczanych klientowi jest ceną figurującą w najnowszym cenniku CAME, z uwzględnieniem normalnego opakowania, bez podatku VAT i kosztów wysyłki (dalej „Cena”). Najnowszy cennik opublikowany przez CAME unieważnia wszystkie poprzednie. Jeśli w ciągu 30-dniowego okresu określonego w art. 3.1 nastąpi zmiana cennika, wtedy CAME zastosuje nowy obowiązujący cennik, gdy otrzyma zamówienie. 

5.2 Z zastrzeżeniem postanowień art. 9, Cena nie zawiera instalacji i innych usług dodatkowych.

6. PŁATNOŚĆ

6.1 Płatność Ceny nastąpi w uzgodnionym terminie. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek większych szkód, brak płatności Ceny w uzgodnionym terminie będzie skutkować naliczeniem odsetek za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych zgodnie z dekretem ustawodawczym nr 231 z 9 października 2002 r. (jako zastosowanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/35/WE i Konwencji Wiedeńskiej z 11 kwietnia 1980 r. ratyfikowanej przez Republikę Włoską ustawą nr 765/1985) z kolejnymi zmianami i poprawkami. Odsetki będą naliczane od daty wygaśnięcia terminu płatności i będą należne z trzecim wnioskiem o płatność wystawionym przez CAME.

6.2 W przypadku opóźnień w płatności Ceny Klienci płacący nieterminowo pokryją w każdym przypadku wszelkie straty poniesione przez CAME z tytułu różnic kursów wymiany walut.

6.3 Klienci mogą zgłaszać pytania lub robić wyjątki dotyczące CAME wyłącznie po zapłaceniu Ceny i/lub innych wynagrodzeń należnych za instalację i/lub inne usługi dodatkowe.

6.4 W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w płatności Ceny CAME zastrzega sobie prawo do:

  • i) zawieszenia realizacji wszystkich zamówień zakupu, jak również wszelkich realizowanych Dostaw, a także odrzucenia wszystkich zobowiązań za wszelkie wcześniejsze zawiadomień lub jakichkolwiek wynikających z nich szkód;
  • ii) zablokowania Oprogramowani (art. 13), jeżeli takowe będzie istnieć.

7. REKLAMACJE I ZWROTY

7.1 Wszelkie reklamacje należy sporządzić na piśmie i dostarczyć w ciągu ośmiu (8) dni od otrzymania Produktów, niezależnie od tego, czy reklamacja dotyczy ilości czy jakości dostarczonych Produktów.

7.2 Zwracane produkty, które zostały dostarczone, będą przyjmowane przez CAME dopiero po uprzednim pisemnym porozumieniu, a zwrot będzie możliwy wyłącznie nowych Produktów w oryginalnym opakowaniu.

7.3 Produkty należy zwracać wraz z dokumentami transportu zwrotnego, zawierającymi pisemną zgodę CAME, jak również ilość i jakość zwracanych Produktów.

7.4 Jeżeli zwracane Produkty nie przejdą powyższej procedury, nie będą uznawane za przyjęte przez CAME, a w szczególności Produkty nie będą uznawane za przyjęte, jeśli zostały odebrane w dowolnej jednostce CAME.

8. GWARANCJA

8.1 Niniejsza gwarancja w odniesieniu do transakcji handlowych lub w przypadku sprzedaży towarów przeznaczonych do użytku profesjonalnego jest zgodna z art. 1512 włoskiego kodeksu cywilnego i, o ile strony nie uzgodnią inaczej, ogranicza się do naprawy lub wymiany części produktów, które CAME uzna za wadliwe na produkty regenerowane będące ich odpowiednikami (dalej „Gwarancja Konwencjonalna”). 

8.2 Niniejszym wyłącza się stosowanie przepisów ustanowionych w art. 1490-1495 włoskiego kodeksu cywilnego w odniesieniu do wszelkich gwarancji prawnych. W związku z tym spółka CAME nie będzie pociągana do odpowiedzialności odszkodowawczej zgodnie z art. 1494 ww. kodeksu cywilnego.

8.3 CAME gwarantuje prawidłowe działanie Produktów. O ile nie uzgodniono inaczej, warunki Gwarancji Konwencjonalnej są następujące:

w przypadku Produktów opatrzonych znakiem towarowym CAME, z wyłączeniem linii systemu do obsługi parkingów, znakiem towarowym CAME BPT i Bpt → 24 miesiące od daty produkcji podanej na Produktach.
w przypadku Produktów opatrzonych znakiem towarowym CAME i Produktów naprawianych opatrzonych znakami towarowymi CAME, CAME BPT i Bpt → 6 mięcy od daty produkcji podanej na Produktach.
Gwarancja na napędy rurowe z gamy Art z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi wynosi 60 (sześćdziesiąt) miesięcy od daty produkcji. 
Gwarancja na linię produktów do systemów parkingowych wynosi 12 + 3 miesiące od daty zdania raportu przekazania do eksploatacji (art. 9.3), jeżeli jego podpisanie nastąpiło w terminie 3 miesięcy od daty faktury. W przeciwnym razie okres Gwarancji Konwencjonalnej będzie rozpoczynał się od daty faktury.

8.4 Gwarancja Konwencjonalna jest podporządkowana przestrzeganiu zaleceń technicznych, regularnej konserwacji, właściwej instalacji w warunkach zachowania bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami zasad użytkowania opisanych szczegółowo w dokumentacji technicznej dostarczonej wraz z Produktami.

8.5 Gwarancją Konwencjonalną nie są objęte:

 

1) towary konsumpcyjne wykorzystywane przy instalacji, konserwacji i montażu; 2) towary, które ulegają szybkiemu zużyciu (np. papier, sprężyny, głowice itp.); 3) wszelkie szkody lub jakiekolwiek nieprawidłowe działanie spowodowane przez czynniki inne niż Produkty (np. akty wandalizmu, czynniki pogodowe, przepięcia linii elektrycznych lub linii przesyłu danych) spowodowane zakłóceniami ze środowiska o jakimkolwiek charakterze, które wykraczają poza ograniczenia ustanowione przez prawo, 4) istniejące wcześniej lub planowane instalacje, 5) brak konserwacji, 6) aktualizacje/modyfikacje Oprogramowania i/lub zmiany parametrów niewykonane przez CAME i/lub przez właściciela Oprogramowania, 7) utratę informacji przechowywanych w systemie i/lub degradację systemu w wyniku niewłaściwego użytkowania. Klient jest jedynym odpowiedzialnym za przekazywanie danych osobowych organom publicznym.

Gwarancja Konwencjonalna traci ważność po wykryciu ingerencji w Produkty lub w wyniku ich niewłaściwego użytkowania. Jeżeli do systemów kontroli Produktów potrzebne jest połączenie z Internetem, CAME nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikłe w związku z procedurami bezpieczeństwa lub kontroli dostępu do Internetu przez Klientów lub osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej ochrony systemów kontroli Produktów i baz danych w celu zapewnienia prawidłowego działania całego systemu. W przypadku reklamacji związanych z Oprogramowaniem niebędącym własnością CAME obowiązują te same warunki gwarancji, które stosuje licencjodawca.

8.6 CAME gwarantuje wyłącznie, że oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacjami technicznymi określonymi przez Klienta oraz że charakterystyka techniczna – opisana w dokumentacji i instrukcjach technicznych opracowanych przez właściciela Oprogramowania – są zgodne z prawdą. Gwarancje innego rodzaju nie mają zastosowania.

8.7 Warunki realizacji: o ile nie uzgodniono inaczej, Gwarancja Konwencjonalna jest prawnie wykonywana poprzez okazanie kopii dokumentu zakupu (faktury fiskalnej). Klienci muszą zgłaszać CAME wszelkie wady na piśmie w terminie 30 dni od daty ich wykrycia. Wszelkie działania muszą być podjęte w sześciomiesięcznym terminie zgodnie z przepisami o przedawnieniu od momentu wykrycia wspomnianej wady. Części Produktów, na które udzielono Gwarancji Konwencjonalnej muszą być wysłane przez Klienta na adres siedziby CAME.

8.8 Klienci nie mogą żądać odszkodowania za jakiekolwiek szkody pośrednie, utracone zyski, utratę produkcji i w żadnym wypadku nie mogą żądać odszkodowania na kwoty przekraczające wartość dostarczonych części lub Produktów. O ile nie uzgodniono inaczej, Klient poniesie wszystkie koszty transportu Produktów wymagających napraw lub Produktów naprawionych, nawet jeśli będą one objęte Gwarancją Konwencjonalną.

8.9 Gwarancja Konwencjonalna nie obejmuje żadnych zewnętrznych interwencji personelu technicznego CAME. Usługi pomocy technicznej podlegają opłatom z zestawień kosztów CAME lub spółek należących do grupy CAME.

8.10 Szczegółowe zmiany przedstawionych w niniejszymi dokumencie warunkach Gwarancji Konwencjonalnej mogą być ustalane przez Strony w odrębnych umowach handlowych.

8.11 Produkty wymagające wymiany, objęte bądź nieobjęte Gwarancją Konwencjonalną będą nieodpłatnie przekazywane CAME, z wyjątkiem produktów, które i) działają i/lub ii) są nienaprawialne, pod warunkiem że takowa wymiana jest wymagana w terminie 5 lat od okresu gwarancyjnego Produktu (patrz art. 8.3). Po tym terminie CAME będzie mieć prawo do odrzucenia wniosków o wymianę Produktów.

8.12 Produkty, działające i/lub nienaprawialne, zostaną zwrócone Klientowi, który pokryje wszystkie koszty testów technicznych.

9. INSTALACJA I SZKOLENIA

9.1 Jeśli będzie to wyraźnie określone, CAME zainstaluje Produkty, zorganizuje personel, materiały i niezbędne narzędzia oraz przyjmie ryzyko związane z czynnościami instalacyjnymi W tym celu Klient potwierdza, że ​​CAME może powierzyć instalację podmiotom zewnętrznym.

9.2 Rozumie się, że Klient zapewni wszelkie wstępne prace, które są kluczowe w instalacji Produktów, do których będą między innymi należeć przygotowanie fundamentów; ułożenie i przetestowanie kabli elektrycznych, doprowadzenie energii elektrycznej, zapewnienie bezpośredniej linii telefonicznej i/lub linii transmisji danych. Instalacja jest uzależniona od właściwej realizacji wstępnych prac. Klient przekaże również CAME nazwę wykonawcy, który będzie pracował z CAME podczas instalacji.

9.3 W przypadku opóźnień zewnętrznych nieleżących po stronie CAME, CAME może, po powiadomieniu Klienta, przystąpić do dostawy, fakturowania i późniejszego wnioskowania o realizację płatności za Produkty. Fakturowanie i płatność wszelkich innych prac/usług (instalacja, uruchomienie, szkolenia itp.) będą zrealizowane po zakończeniu tych czynności. W takim przypadku CAME zastrzega sobie prawo do zastosowania podwyżek cen dla zawieszonych prac uzależnionych od wzrostu kosztów wynikających z zawieszenia.

9.4 Po zakończeniu instalacji Produktu Klient musi podpisać protokół uruchomienia (dalej „Protokół przekazania do eksploatacji”) opisujący dostarczone Produkty i określający datę odbioru. Protokół przekazania do eksploatacji oznacza, zaakceptowanie prac instalacyjnych i rozpoczęcie obowiązywania Gwarancji Konwencjonalnej z dniem podpisania (art. 8).

9.5 Z wyjątkiem specjalnych reklamacji Klienta, instalacja zostanie uznana za zaakceptowaną przez Klienta, nawet jeśli po 7 dniach od dostawy i zakończenia instalacji Produktów Klient nie podpisał jeszcze Protokołu przekazania do eksploatacji.

9.6 Wszelkie okoliczności siły wyższej (m.in. strajki, brak surowców, pożary, trzęsienia ziemi itp.) Spowodują przedłużenie uzgodnionych warunków dostawy, po uprzednim powiadomieniu Klienta.

9.7 W przypadku, gdyby po zakończeniu instalacji były wymagane jeszcze niewielkie aplikacje systemowe, to pozostanie to bez wpływu na Klienta, który i podpisze wstępny Protokół przekazania do eksploatacji. W każdym przypadku, o ile nie zostało to zafakturowane, CAME wystawi fakturę na pełną Cenę. Po usunięciu wszelkich nieprawidłowości ostateczne podpisany zostanie ostateczny Protokół przekazania do eksploatacji. Rozumie się jednak, że Gwarancja Konwencjonalna (art. 8) będzie obowiązywać dopiero po podpisaniu wstępnego Protokołu przekazania do eksploatacji.

9.8 Jeśli zostanie to uzgodnione, CAME zapewni Klientowi szkolenia dotyczące użytkowania i regularnej konserwacji Produktów.

10. NAPRAWY

10.1 Wszelkie wymagane przez Klienta naprawy Produktów, będą dokonywane przez CAME po uprzednim uzgodnieniu kosztów tych napraw. O ile nie uzgodniono inaczej, usługi na miejscu nie będą uwzględniane.

10.2 Klient powinien postępować zgodnie z procedurą dostarczoną przez CAME. W każdym przypadku Klient poniesie koszty robocizny i wysyłki (w obie strony).

11. SPRZEDAŻ WARUNKOWA

11.1. Za wyraźną zgodą Produkty będą należeć do CAME do czasu uiszczenia pełnej płatności Ceny przez Klienta, niezależnie od tego, kto jest w posiadaniu Produktów. Klient ponosi wszelkie koszty transportu lub inne koszty związane z odzyskiwaniem/deinstalacją Produktów, a także wszelkie wydatki nadzwyczajne i powtarzające się.

 

12. KODEKS WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

12.1 Klienci są świadomi faktu, że Produkty są chronione patentami i są wynikiem know-how i umiejętności projektowych należących wyłącznie do CAME, zgodnie z włoskim Kodeksem własności przemysłowej (dekret ustawodawczy nr 30/2005).

12.2 W sposób wyraźny zabrania się łamania przez Klienta wspomnianych praw CAME, a w żadnym wypadku Klient nie może usuwać, zakrywać ani w żaden sposób zmieniać oznaczeń lub innych znaków odróżniających lub logotypów jakiegokolwiek rodzaju obecnych na Produktach. Zabrania się również umieszczania jakichkolwiek dodatkowych oznaczeń na Produktach. Jakiekolwiek formy lub próby odtworzenia lub wykorzystywania nazwy marki CAME lub jakichkolwiek innych oznaczeń pojawiających się na Produktach są zabronione, chyba że CAME wyrazi na to pisemną zgodę.

12.3 W każdym przypadku odpowiedzialność CAME i/lub innych spółek grupy CAME za bezpośrednie szkody wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej stron trzecich nie przekroczy Ceny Produktów i/lub opłaty licencyjnej. W sposób wyraźny wyklucza się wszelkie odszkodowania za szkody pośrednie.

 

13. OPROGRAMOWANIE

13.1 Zamówienie na Produkt może również przewidywać sprzedaż i/lub licencjonowanie oprogramowania należącego do CAME S.p.A. i/lub stron trzecich. Jednak kod źródłowy nie zostanie udostępniony.

13.2 Przy licencji zostanie udzielona przez CAME i będzie niewyłączna, niezbywalna i płatna (dalej „Licencja”). Opłata, jeśli takowa zaistnieje, oraz termin ważności licencji zostaną podane w Warunkach Handlowych. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że licencja nie implikuje żadnego prawa własności w odniesieniu do Oprogramowania będącego wyłączną własnością firmy licencyjnej.

13.3 Następujące definicje będą stosowany do tych celów:

  • „Oprogramowanie” oznacza instrukcje lub bazy danych w formie czytelnej dla komputera i/lub w formie papierowej.
  • „Wyznaczona Maszyna” oznacza Produkt, w którym Oprogramowanie zostanie zainstalowane.
  • „Określone Środowisko Operacyjne” oznacza format Produktów, urządzeń i programów, dla których Oprogramowanie zostało oznaczone jako operacyjne.

13.4 Kopie Oprogramowania można sporządzać wyłącznie w celach archiwizacji i/lub bezpieczeństwa.

13.5 W przypadku niemożności korzystania z Oprogramowania na Wyznaczonej Maszynie z powodu jej niewłaściwego działania, Oprogramowanie będzie można tymczasowo przenieść do innego systemu komputerowego wyłącznie na czas trwania awarii Wyznaczonej Maszyny.

13.6 Zabrania się instalowania Oprogramowania w więcej niż jednym systemie.

13.7 Zabrania się dekompilacji, dezasemblacji, inżynierii wstecznej, modyfikacji wierszy kodów obiektów i/lub kodu źródłowego Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części.

13.8 Wszelkie powielanie Oprogramowania lub jego dowolnej części, z wyjątkiem tworzenia kopii zapasowych lub tymczasowej instalacji, wymaga pisemnej zgody CAME i firmy, której własnością jest Oprogramowanie.

13.9 Klient zgadza się korzystać z Oprogramowania wyłącznie w celów obsługi Wyznaczonej Maszyny.

13.10 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Oprogramowania i jego możliwą integrację z innymi programami niedostarczanymi przez CAME.

13.11 GWARANCJA

 13.11.1 Oprogramowanie jest objęte Gwarancją Konwencjonalną, o której mowa w art. 8.

 13.11.2 Gwarancja Konwencjonalna będzie obowiązywać tylko wtedy, gdy Oprogramowanie będzie używane we właściwym Określonym Środowisku Operacyjnym. CAME nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie można używać we wszystkich kombinacjach wybranych przez Klienta, ani że jego działanie w pełni zaspokoi jego potrzeby, ani że jest wolne od błędów wynikających z takich kombinacji.

13.12 ADAPTACJE I MODYFIKACJE

 13.12.1 CAME zastrzega sobie prawo do modyfikacji i aktualizacji Oprogramowania w celu zwiększenia jego funkcjonalności.

 13.12.2 W przypadku aktualizacji lub modyfikacji Oprogramowania CAME powiadomi Klienta, gdyby był zainteresowany, podając Ceny nowych aktualizacji i/lub modyfikacji.

 13.12.3 W przypadku odrzucenia przez Klienta takich aktualizacji lub modyfikacji, CAME nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania i/lub Wyznaczonej Maszyny.

13.13 REZYGNACJA KLIENTA

 13.13.1 Klient może zakomunikować wolę zaprzestania korzystania z Licencji, przesyłając list polecony za potwierdzeniem odbioru, z zachowaniem sześćdziesięciodniowego (60) terminu rezygnacji.

   W takim przypadku Klient będzie zobowiązany do uiszczenia należnych opłat do końca okresu rezygnacji i nie otrzyma zwrotu opłaty licencyjnej.

   Niezależnie od powyższego, zobowiązania wynikające z Ogólnych Warunków pozostają w mocy.

13.14 LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Licencje będące własnością podmiotów zewnętrznych będą podlegać warunkom licencji licencjodawcy. Odpowiedzialność CAME za wszelkie naruszenia tych warunków przez Klienta jest wykluczona.

 

14. WYRAŹNA KLAUZULA ROZWIĄZANIA

Zgodnie z art. 1456 włoskiego kodeksu cywilnego, brak płatności lub opóźniona płatność, nawet częściowa, Ceny przez Klienta, w trybie określonym w art. 6 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży będzie skutkować wypowiedzeniem umowy sprzedaży, w którym to przypadku CAME będzie mieć prawo zwrócić się do Klienta z żądaniem pokrycia wszelkich poniesionych szkód wraz z restytucją Produktów, za które Klient nie uiścił płatności Ceny.

 

15. POROZUMIENIA MIĘDZY STRONAMI

W przypadku jakichkolwiek umów, zarówno wcześniejszych, jak i późniejszych, zawartych pomiędzy CAME i Klientem, dotyczących zwrotów i metod płatności, wspomniane umowy będą miały pierwszeństwo przed ustaleniami Ogólnych Warunków Sprzedaży.

 

16. STOSOWANE PRAWO I JURYSDYKCJA

16.1 Wszelkie umowy o zakup zawierane na niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży podlegają i muszą być interpretowane zgodnie z prawem włoskim, tym samym wyłączając wszelkie inne przepisy prawa (w tym Konwencję wiedeńską).

16.2 Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z realizacją wspomnianych umów o zakup podlegają włoskiej jurysdykcji i będą rozstrzygane na podstawie wyłącznej kompetencji sądu w Treviso (Włochy). W każdym przypadku CAME zastrzega sobie prawo do pozywania Klientów w sądach krajów, w których Klienci mają swoje siedziby.

PL | PL

WYBIERZ KRAJ

Skąd pochodzisz?