INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W OBSZARZE ZASTRZEŻONYM 

1. Cel

1.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanym „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe z formularza rejestracyjnego są wykorzystywane do utworzenia Państwa profilu użytkownika umożliwiającego dostęp do Obszaru Zastrzeżonego witryny www.came.com/pl i korzystanie z udostępnianych przez nas usług online zgodnie z regulaminem witryny.

1.2 Za Państwa pisemną zgodą Państwa dane osobowe podawane w sekcjach „Dane firmy” i „Inne informacje” są również przetwarzane w celu analizy wielkości, lokalizacji, typów produktów, dostawców i profilu działalności firmy („profilowanie”) i przesyłania Państwu istotnej komunikacji handlowej dostosowanej do podanego nam profilu. Państwa dane osobowe podlegają anonimizacji, a następnie są analizowane w ujęciu statystycznym.

1.3 Za Państwa pisemną zgodą Państwa dane kontaktowe podane podczas rejestracji wraz z profilowaniem wygenerowanym podczas przetwarzania danych wspomnianym w poprzednim punkcie są również wykorzystywane do wysyłania Państwu okresowych wiadomości e-mail. Zgodnie z tym, od osób trzecich korzystających z serwerów zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej będziecie Państwo otrzymywać materiały informacyjne, handlowe i promocyjne, czyli materiały marketingu bezpośredniego.

1.4 Za Państwa pisemną zgodą dane gromadzone przez spółkę Came Poland Sp. z o.o.. będącą administratorem danych mogą być przekazywane spółkom zależnym naszej Grupy, które mogą przetwarzać dane w celu przesłania Państwu informacji o sprzedaży i promocjach dotyczących ich produktów i usług (zwanym dalej „Przekazywaniem stronom trzecim”).

2. Niezbędne dane, które zbieramy

2.1 W sekcji „Dane firmy” należy podać dane w polach oznaczonych gwiazdką w formularzu rejestracyjnym, abyśmy mogli utworzyć Państwa profil użytkownika. Brak tych danych będzie równoznaczny z odrzuceniem Państwa prośby o utworzenie konta.

2.2 Podanie danych w sekcji „Inne informacje” lub danych w polach nieoznaczonych gwiazdką w sekcji „Dane firmy” jest opcjonalne, ale brak tych danych będzie skutkował otrzymywaniem tylko części spersonalizowanej komunikacji handlowej lub marketingowej lub nieotrzymywaniem jej w ogóle z uwagi na niemożność utworzenia odpowiedniego profilu Państwa firmy.

3. Sposób przetwarzania i długość przechowywania Państwa danych

Przetwarzanie danych do każdego z wyżej wymienionych celów odbywa się z na papierze, w sposób zautomatyzowany lub z użyciem środków elektronicznych, w szczególności za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, połączeń telefonicznych, SMS-ów i MMS-ów, faksów i wszelkich innych środków technologii informatycznych, takich jak strony internetowe, telefony komórkowe, aplikacje i tym podobne, które zapewniają bezpieczeństwo i poufność zgodnie z tzw. zasadą domyślnej ochrony danych osobowych, co oznacza, że ​​obsługa Państwa danych osobowych jest realizowana przez nas w możliwie najbezpieczniejszy sposób, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się Państwa danych osobowych.

Przekazywane nam dane osobowe będą przetwarzane w sposób opisany powyżej, z przestrzeganiem wiążących naszą firmę zobowiązań dotyczących poufności i zgodności z prawem tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia usług, dla których dane są zbierane, czyli do usunięcia przez Państwa profilu użytkownika. Zgodnie z postanowieniami pkt 7 w dowolnym momencie mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa profilu.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 12 miesięcy w odniesieniu do profilowania i do 24 miesięcy w odniesieniu do działań marketingu bezpośredniego.

4. Subiektywne ograniczenia

Aby zarejestrować się w celu korzystania z usług dostępnych na witrynie należy mieć ukończone co najmniej 16 lat.

5. Zgoda

Państwa zgoda nie jest wymagana, gdy przetwarzanie danych:

a) jest konieczne do wywiązania się z zobowiązań prawnych, regulacyjnych lub norm UE;

b) jest konieczne do wywiązania się z zobowiązań umownych, które podjęli Państwo jako użytkownik lub do spełnienia, przed zakończeniem umowy, Państwa konkretnych żądań;

c) dotyczy danych pochodzących z publicznych rejestrów, wykazów, ogólnie dostępnych aktów lub dokumentów, bez uszczerbku dla jakichkolwiek ograniczeń i warunków ustanowionych na mocy praw, rozporządzeń lub normy europejskich przyjętych w zakresie znajomości i ujawniania danych.

W dowolnym momencie macie Państwo prawo cofnąć zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingu bezpośredniego i na profilowanie, wchodząc w sekcję „Edytuj swoje dane” lub klikając hiperłącze na dole e-mailowych wiadomości promocyjnych.

6. Komunikacja i przekazywanie danych

Nie będziemy rozpowszechniać danych przekazanych przez Państwo podczas rejestracji na witrynie.

Aby odpowiedzieć na wszelkie przesłane do nas żądania, możemy udostępniać dane:

• Pracownikom i personelowi, który jest właściwie upoważnionemu do przetwarzania danych, którym takową czynność powierzono;

• Personelowi i członkom kadry kierowniczej spoza firmy, którzy zostali wyznaczeni i przypisani do wykonywania takowych czynności.

Za Państwa pisemną zgodą Państwa dane będą udostępniane podmiotom zależnym, spółkom stowarzyszonym lub spółkom należącym do naszej Grupy, które mogą przetwarzać dane do celów określonych w punkcie 1.4.

7. Państwa prawa.

Macie Państwo prawo zażądać, aby nie otrzymywać newslettera, a także, w każdym przypadku, cofnąć udzieloną nam uprzednio zgodę. Macie Państwo prawo do zażądania uzyskania dostępu, korekty, usunięcia, czyli prawo do „bycia zapomnianym”, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 15-18 i 20-21 RODO. Pełny tekst rozporządzenia RODO znajduje się pod linkiem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA Wszelkie wnioski i prośby proszę kierować bezpośrednio do siedziby Came Poland, drogą mailową cpl.privacy@came.com lub telefonicznie/faxem: +48 22 836 99 20.

 

8. Administrator danych

Administratorem danych jest spółka Came Poland z siedzibą przy ul. Okólnej 48, 05-270 Marki NIP: 5252494895.

PL | PL

WYBIERZ KRAJ

Skąd pochodzisz?