INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZESŁANIA CURRICULUM VITAE

1. Cel

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanym „Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” (RODO), informujemy, że przetwarzanie danych osobowych podanych w celu składania wniosków o zatrudnienie jest wykorzystywane jedynie w celach rekrutacyjnych.

 2. Przesyłanie danych

Metody i czas przechowywania danych.
Przekazywane nam Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób opisany powyżej, z przestrzeganiem wiążących naszą firmę zobowiązań dotyczących poufności i zgodności z prawem tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia usług. Ponadto Państwa dane nie będą rozpowszechniane. Aby odpowiedzieć na wszelkie przesłane do nas aplikacje, możemy udostępniać dane:

• Pracownikom i personelowi, który jest upoważniony do przetwarzania danych, którym takową czynność powierzono;

• Personelowi i członkom kadry kierowniczej spoza firmy, którzy zostali wyznaczeni i przypisani do wykonywania takowych czynności.
 

3. Zgoda na przetwarzanie danych

Państwa zgoda nie jest wymagana, gdy przetwarzanie danych:

a) jest konieczne do wywiązania się z zobowiązań prawnych, regulacyjnych lub norm UE;

b) jest konieczne do wywiązania się z zobowiązań umownych, które podjęli Państwo jako użytkownik lub do spełnienia, przed zakończeniem umowy, Państwa konkretnych żądań;

c) dotyczy danych pochodzących z publicznych rejestrów, wykazów, ogólnie dostępnych aktów lub dokumentów, bez uszczerbku dla jakichkolwiek ograniczeń i warunków ustanowionych na mocy praw, rozporządzeń lub normy europejskich przyjętych w zakresie znajomości i ujawniania danych 4. Prawa zainteresowanych stron

Mogą Państwo cofnąć wszelkie udzielone nam uprzednio zgody. Mają Państwo prawo do żądania uzyskania dostępu, korekty, usunięcia, czy prawo do „bycia zapomnianym”, prawo do ograniczenia przetwarzania i do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 15-18 oraz 20-21 i kolejnych RODO. Pełny tekst rozporządzenia RODO znajduje się pod linkiem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA

4. Administrator danych

Administratorem danych jest spółka CAME Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, ul. Okólna 48 05-270, NIP: 5252494895

PL | PL

WYBIERZ KRAJ

Skąd pochodzisz?