INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SEKCJI ”SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI"

1. Cel

1.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanym „Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe podane w związku z żądaniem udzielenia informacji są wykorzystywane do realizacji Państwa żądania zgłoszonego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w witrynie CAME  będącego administratorem danych.

1.2 Za Państwa uprzednią pisemną zgodą, Państwa dane osobowe podane podczas procedury rejestracyjnej mogą być również przetwarzane przez administratora danych w celu wysyłania Państwu magazynów za pośrednictwem poczty elektronicznej w celach informacyjnych oraz składania propozycji handlowych i marketingowych („marketing bezpośredni”) przez podmiot przetwarzający dane, którego serwer znajduje się na terytorium Unii Europejskiej.

2. Niezbędne dane, które zbieramy

2.1 Należy podać dane w polach oznaczonych gwiazdką, abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa żądanie. Brak tych danych będzie równoznaczny z odrzuceniem żądania złożonego za pośrednictwem formularza.

3. Sposób przetwarzania i długość przechowywania Państwa danych

3.1 Przetwarzanie danych do każdego z wyżej wymienionych celów odbywa się z na papierze, w sposób zautomatyzowany lub z użyciem środków elektronicznych, w szczególności za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, połączeń telefonicznych, SMS-ów i MMS-ów, faksów i wszelkich innych środków technologii informatycznych, takich jak strony internetowe, telefony komórkowe, aplikacje i tym podobne, które zapewniają bezpieczeństwo i poufność zgodnie z tzw. zasadą domyślnej ochrony danych osobowych, co oznacza, że ​​obsługa Państwa danych osobowych jest realizowana przez nas w możliwie najbezpieczniejszy sposób, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się Państwa danych osobowych.

3.2 Przekazywane nam Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób opisany powyżej, z przestrzeganiem wiążących naszą firmę zobowiązań dotyczących poufności i zgodności z prawem tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia usług. Ponadto Państwa dane nie będą rozpowszechniane.

3.3 W każdym przypadku przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.

4. Subiektywne ograniczenia

Aby zarejestrować się w celu korzystania z usług dostępnych na witrynie należy mieć ukończone co najmniej 16 lat.

5. Zgoda

Państwa zgoda nie jest wymagana, gdy przetwarzanie danych:

a) jest konieczne do wywiązania się z zobowiązań prawnych, regulacyjnych lub norm UE;

b) jest konieczne do wywiązania się z zobowiązań umownych, które podjęli Państwo jako użytkownik lub do spełnienia, przed zakończeniem umowy, Państwa konkretnych żądań;

c) dotyczy danych pochodzących z publicznych rejestrów, wykazów, ogólnie dostępnych aktów lub dokumentów, bez uszczerbku dla jakichkolwiek ograniczeń i warunków ustanowionych na mocy praw, rozporządzeń lub normy europejskich przyjętych w zakresie znajomości i ujawniania danych.

6. Komunikacja danych. Przekazywanie.

Państwa dane nie będą rozpowszechniane. Aby odpowiedzieć na wszelkie przesłane do nas żądania, możemy udostępniać dane:

• Pracownikom i personelowi, który jest właściwie upoważnionemu do przetwarzania danych, którym takową czynność powierzono;

• Personelowi i członkom kadry kierowniczej spoza firmy, którzy zostali wyznaczeni i przypisani do wykonywania takowych czynności.

7. Państwa prawa

Macie Państwo prawo cofnąć wszelkie udzielone nam uprzednio zgody. Macie Państwo prawo do zażądania uzyskania dostępu, korekty, usunięcia, czyli prawo do „bycia zapomnianym”, prawo do ograniczenia przetwarzania i do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 15-18 oraz 20-21 i kolejnych RODO. Pełny tekst rozporządzenia RODO znajduje się pod linkiem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA

Wszelkie wnioski i prośby proszę kierować bezpośrednio do siedziby Came Poland, drogą mailową cpl.privacy@came.com lub telefonicznie/faxem: +48 22 836 99 20.

8. Administrator danych

Administratorem danych jest spółka Came Poland z siedzibą przy ul. Okólnej 48, 05-270 Marki NIP: 5252494895 .

PL | PL

WYBIERZ KRAJ

Skąd pochodzisz?