OPĆI UVJETI NABAVE

1. Uvodne odredbe
1.1. Ovi Opći uvjeti nabave sastavni su dio svakog ugovora o nabavi koji se sklapa između Came S.p.A. (u daljnjem tekstu: „Kupca“) i dobavljača sastavnih dijelova / proizvoda (u daljnjem tekstu: „Dobavljač“). Bilo koji drugi uvjeti neće se primjenjivati osim ako njihove stranke potpisnice to nisu izričito navele u pisanom obliku.
1.2. Ovi Opći uvjeti nabave primjenjuju se čak i kada nisu izričito spomenuti ili navedeni u bilo kojoj narudžbenici koju je poslao Kupac (u daljnjem tekstu: „Narudžbenica“).
1.3. Ovi opći uvjeti nabave na snazi su sve dok ih Kupac izričito ne opozove i ne zamijeni novim uvjetima koji će stupiti na snagu nakon potpisa.
1.4. Ovi opći uvjeti nabave ne obvezuju Kupca na slanje bilo kakvih budućih Narudžbenica Dobavljaču.

2. Izvođenje prodaje – Cijene
2.1. Dobavljač mora obavijestiti Kupca da je prihvatio Narudžbenicu u roku od pet radnih dana nakon njezina primitka te poslati Kupcu potpisani primjerak Narudžbenice. Nakon proteka ovog roka, Narudžbenica se smatra valjanom u svim njezinim dijelovima.
2.2. Cijene navedene ili spomenute u Narudžbenici su fiksne i ne mijenjaju se; uključuju troškove pakiranja i dostave.

3. Plaćanje
Računi koje izdaje Dobavljač moraju sadržavati sljedeće: i) broj Narudžbenice, ii) šifru materijala, iii) broj transportnog dokumenta, iv) količinu proizvoda, v) opis robe, vi) jediničnu cijenu i ukupnu cijenu, vii) PDV, viii) podatak o porijeklu robe.

4. Mjesto i uvjeti isporuke
4.1. Proizvodi moraju biti dostavljeni Kupcu unutar rokova i na mjesto navedeno u Narudžbenici. Dogovoreni uvjeti isporuke su obvezujući i isključivo odgovaraju Kupcu. Dakle, Dobavljač mora dostaviti proizvode unutar rokova navedenih u Narudžbenici, ali ne ranije, osim ako to Kupac izričito ne zatraži.
4.2. Kupac može odbiti Narudžbu i vratiti je Dobavljaču, koji će snositi troškove, u slučaju da se bilo koji proizvodi dostave ranije u odnosu na raspored naveden u Narudžbenici. Ako Kupac prihvati raniju isporuku Narudžbe, uvjeti plaćanja ostaju isti kao u Narudžbenici.
4.3. Uz proizvode moraju biti priloženi transportni dokumenti koji sadržavaju sljedeće podatke: i) broj Narudžbenice, ii) šifru i opis materijala, iii) jediničnu mjeru, iv) količinu, v) broj paketa ili kutija, vi) težinu i vii) porijeklo robe. Ako Kupac to zatraži, Dobavljač će također izdati i EU Izjavu o sukladnosti u odnosu na sve primjenjive direktive i uredbe.
4.4. Osim ako se stranke nisu drugačije dogovorile, rizik oštećenja i/ili gubitka proizvoda prenosi se s Dobavljača na Kupca isključivo kada je roba zaprimljena na mjestu navedenom u Narudžbenici. Dakle, rizik oštećenja proizvoda snosi Dobavljač, čak i kada Kupac izabire prijevoznika. Dobavljač se također smatra odgovornim za bilo kakvo oštećenje ili gubitak proizvoda nakon isporuke, ako su uzrokovani neprikladnim ili neispravnim pakiranjem.

5. Prihvaćanje isporuke
5.1. Dobavljač se obvezuje isporučiti proizvode koji su savršeno izrađeni u skladu s najnovijim dostignućima i koji su usklađeni s tehničkim specifikacijama navedenima u Narudžbenici, kao i s važećim propisima.
5.2. Prihvaćanje isporučenih proizvoda od strane Kupca ne podrazumijeva da su proizvodi u skladu sa zahtjevima iz Narudžbenice. To se također odnosi na sve vidljive nedostatke. Dakle, Kupac nije obvezan raspakirati proizvode prilikom njihova primitka. U svakom slučaju, proizvodi koje Kupac prima smatraju se prihvaćenima sa zadrškom sve dok se ne provjeri njihova količina i kvaliteta. Zahtjev za odštetom može biti podnesen nakon rokova iz talijanskog Građanskog zakonika, no u svakom slučaju ne kasnije od dva mjeseca nakon isporuke proizvoda.
5.3. Plaćanje se provodi samo pod uvjetom da su proizvodi dostavljeni pod dogovorenim uvjetima te da nemaju nedostataka i da ne postoji neusklađenost.
5.4. Ako se proizvodi uvoze iz zemalja koje nisu članice EU-a, Dobavljač jamči da su usklađeni sa svim potrebnim zahtjevima, bez obzira odnose li se oni na carinu, administrativna ili druga pitanja.
5.5. Kupac ima pravo odbiti bilo koju isporuku koja se od Narudžbenice razlikuje po pitanju količine. Dobavljač snosi sve troškove nastale u ovakvom slučaju, sukladno navedenome u stavku 7.3.

6. Pakiranje
6.1. Osim ako je drugačije navedeno, oznaka na pakiranju mora sadržavati: i) šifru Kupca i opis predmeta, ii) šifru proizvođača, iii) količinu, iv) broj Narudžbenice / Ugovora o kupovini, v) oznaku serije proizvođača (LOT).
6.2. Paketi moraju biti jedinstveno identificirani pomoću ljepljivih traka koje sadrže tražene podatke u čitljivom obliku, no također po mogućnosti i pomoću bar koda u EAN13 formatu.

7. Jamstvo
7.1. Osim ako nije drugačije dogovoreno, Dobavljač jamči za pravilno funkcioniranje proizvoda u razdoblju od 12 (dvanaest) mjeseci od datuma dostave proizvoda, a primjenjuju se članci 1490. i dalje Građanskog zakonika.
7.2. Ako su proizvodi manjkavi ili im nedostaje bilo koja od tehničkih karakteristika navedenih u Narudžbenici, Kupac ima pravo: i) odbiti proizvode i vratiti ih dobavljaču u dogovorenu luku, koji će u tom slučaju izvršiti sav povrat uplaćenog novca; ii) zatražiti da mu se bez dodatne naknade zamijene ili poprave bilo koji manjkavi proizvodi / proizvodi koji nisu usklađeni. Troškove bilo kakvog slanja, popravka ili zamjene snosi Dobavljač; iii) zahtijevati umanjenje cijene. Kad god je to moguće, ako Kupac tako zahtijeva, jamstvo se odnosi i na sve proizvode koji se prodaju i dostavljaju klijentima Kupca. U svakom slučaju, Kupac može tražiti odštetu za bilo koju štetu koju je napravio.
7.3. Sve troškove koji se odnose na povrat manjkavih proizvoda snosi isključivo Dobavljač; odgovornost za manjkave proizvode ili proizvode koji nisu usklađeni i njihov prijevoz snosi isključivo Dobavljač. Također, Dobavljač snosi sve troškove nastale prilikom premještaja i skladištenja navedenih proizvoda, kao i sve dodatne troškove.
7.4. Novo razdoblje 12-mjesečnog jamstva započinje od datuma zamjene/popravka proizvoda.
7.5. Dobavljač jamči da su dostavljeni proizvodi slobodni od bilo kakvih založnih prava, odnosno ostalih osobnih ili stvarnih jamstvenih prava te od bilo kakvih pridržanih prava.
7.6. Dobavljač oslobađa Kupca odgovornosti za bilo kakvu štetu nanesenu trećim osobama zbog bilo kakvih manjkavih dostavljenih proizvoda. Dobavljač izričito izjavljuje da oslobađa Kupca svih troškova proisteklih iz zahtjeva za odštetu ili naknadu trećih strana koji se odnose na štetu koja je nastala prilikom korištenja navedenih proizvoda, uključujući bilo kakve pravne proceduralne ili izvansudske troškove.

8. Promjene procesa proizvodnje
Dobavljač se obvezuje da će pravovremeno i u pisanom obliku obavijestiti Kupca o svojoj namjeri da promijeni proizvodni proces i/ili mjesto proizvodnje proizvoda i/ili materijale i/ili podizvođače.

9. Industrijsko i intelektualno vlasništvo
Dobavljač jamči da dostavljeni proizvodi ne krše patentna, autorska, niti bilo koja druga intelektualna ili industrijska prava bilo koje treće strane, te se obvezuje da će obeštetiti Kupca u slučaju bilo kakvog zahtjeva, peticije, odštete ili troška nastalih na temelju odštetnih zahtjeva bilo koje treće osobe te da ga neće smatrati odgovornim.

10. Tehnička literatura – Oprema – Kalupi
10.1. Dobavljač se obvezuje da će pažljivo i strogo čuvati nacrte u povjerljivosti, kao i uzorke i svaki dokument i/ili materijal koji primi od Kupca te da će ih vratiti na kraju ugovornog odnosa ili u slučaju da ih Kupac zatraži. Dobavljaču se izričito zabranjuje uporaba i umnažanje takvih dokumenata i materijala u svrhe osim trenutačno važećeg ugovora o nabavi sklopljenog s Kupcem.
10.2. Dobavljač će čuvati odgovarajuće zapise o rezultatima provedenih testiranja, provjera i puštanja u pogon koja se provode vezano uz vlastitu proizvodnju, kao i uz proizvodnju bilo kojih uključenih podizvođača. Navedeni rezultati moraju biti dostupni ako ih Kupac zatraži. Dobavljač navedene podatke čuva najmanje tri godine.
10.3. Dobavljač mora čuvati svu gore navedenu dokumentaciju čak i u duljim razdobljima, za slučaj pokretanja pravnog sudskog ili izvansudskog postupka. A dokumenti moraju biti dostupni sve do kraja navedenog pravnog postupka.
10.4. Dobavljač se mora s dužnom pažnjom odnositi prema kalupima i opremi Kupca koja se postavlja u njegovim prostorima isključivo u proizvodne svrhe (u daljnjem tekstu: „Kalupi“)
10.5. Troškove redovitog i izvanrednog održavanja Kalupa snosi dobavljač.
10.6. Dobavljač je također obvezan osigurati Kalupe od krađe i požara, na svoj vlastiti trošak i svojim zalaganjem.
10.7. Po završetku ugovora o nabavi ili ako Kupac tako zatraži, Dobavljač mora vratiti Kalupe Kupcu, zajedno sa svim njihovim dijelovima.
10.8. Dobavljač mora platiti sve izravne i neizravne odštete nastale uslijed bilo kakvog oštećenja i/ili loma Kalupa koje je uzrokovao.
10.9. Ako Dobavljač izrađuje Kalupe u ime Kupca, s obzirom na stupanje na snagu čl. 1. zakonske Uredbe br. 83 iz 2012. (tzv. Uredba o rastu), plaćanje za izradu Kalupa ovisi o uvjetu da Kupac predoči odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da je platio svoj fiskalni dug (fiskalne odbitke za primitke zaposlenika) ili kojom predočava kod javnog bilježnika ovjerene izjave trećih strana koje dokazuju da navedeno plaćanje isključuje bilo kakve odštete i/ili kazne.

11. Povjerljivost
11.1. Dobavljač se obvezuje da neće razotkriti, izravno, neizravno, putem bilo koje treće strane, tijela ili poduzeća i bilo kojoj trećoj strani, čak ni po isteku ugovornog odnosa s Kupcem, bez obzira na razlog prestanka navedenog odnosa, nikakve informacije i/ili podatke koje mu je prenio Kupac ili koje je Dobavljač saznao (u bilo kojem obliku, pisanom, usmenom, putem elektroničkih medija, putem izravnog ili neizravnog gledanja ili u bilo kojem drugom razumljivom obliku) tijekom ispunjavanja ugovornih obveza, posebice u odnosu na tehničke specifikacije vezane uz Kupca, uz proizvode Kupca, uz proces proizvodnje te prilikom izvođenja predmetnih ugovornih obveza, na poduzeće Kupca itd.
11.2. Obvezujuće odredbe prethodnog stavka također se odnose na vijesti o Kupcu za koje Kupac označi da ih je potrebno čuvati.

12. Posjeti Dobavljaču
Kupac zadržava pravo posjeta, po najavi, pogonima Dobavljača kako bi procijenio organizaciju proizvodnog procesa (postrojenje, rad, ulazne materijale, procese, testiranje, otpremu itd.)

13. Preporuke
Dobavljač ime Kupca može koristiti kao preporuku samo ako za to ima pisano dopuštenje Kupca.

14. Novčane kazne
14.1. Za sva kašnjenja u isporuci koja ne uzrokuju zaustavljanje proizvodnih linija Kupac će naplatiti kaznu uz iznosu 1% od ukupne Narudžbe za svaki tjedan kašnjenja ili njegov dio do maksimalno 5%, počevši od osmog dana kašnjenja s isporukom.
14.2. Ako kašnjenje uzrokuje zaustavljanje proizvodnje, kazna iznosi 1000 EUR po liniji po danu.
14.3. Ako proizvod ima bilo kakve nedostatke koji zahtijevaju odabir/remont/popravke, primjenjivat će se kazna u iznosu 25 EUR po osobi po satu.
14.4. Za pokretanje i provođenje tehničkog administrativnog postupka naplatit će se 50 EUR po slučaju neusklađenosti.
14.5. Za sve kazne Kupac će izdati račun ili ih odbiti od iznosa koje plaća Dobavljaču, ako je to moguće.
14.6. Ovim se ne dovodi u pitanje pravo Kupca da zahtijeva dodatnu odštetu.

15. Sigurnosni listovi
Dobavljač mora predočiti sigurnosni list za potrošne materijale te opasne i neopasne tvari/proizvode kako bi pravilno obavijestio o opasnostima vezanim uz kemijske tvari i spojeve koje sadržava proizvod. List mora biti predan prije ili uz prvu isporuku proizvoda te u bilo koje vrijeme kada ga Kupac zatraži.
Može biti u fizičkom ili elektroničkom obliku te mora biti usklađen s odredbama iz dodatka Ministarskoj uredbi od 4. travnja 1997. i njezinim naknadnim izmjenama i dopunama, te mora biti sastavljen na talijanskom jeziku i imati naznačen datum sastavljanja i bilo kakvih dopuna.

16. Uredba REACH
Dobavljač mora obavijestiti Kupca o svim sastavnim tvarima i njihovim pojedinačnim koncentracijama u proizvodima. Dobavljač posebice mora certifikatima dokazati da je podatke sastavio poštujući sve obveze koje se odnose na primjenu odredbi iz Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH) te njezinih naknadnih izmjena i dopuna. Dobavljač se također obvezuje obavijestiti Kupca o bilo kojim tehničkim varijacijama u proizvodu koji je isporučio.

17. Podizvođači
17.1. Dobavljač smije, pod isključivo vlastitom odgovornošću, te nakon što je dobio pisano dopuštenje Kupca, u cijelosti ili djelomično povjeriti izradu proizvoda trećim stranama, te se obvezuje da će pri tome osigurati da navedene treće strane djeluju sukladno dužnostima i obvezama koje propisuje Narudžba odnosno ovi Opći uvjeti nabave. Podrazumijeva se da navedene treće strane niti na koji način ne ulaze u ugovorni odnos s Kupcem; posljedično tome, Dobavljač ostaje jedina i isključivo odgovorna strana prema Kupcu u odnosu na ispunjenje ugovornih obveza.
17.2. S obzirom na fiducijarnu prirodu odnosa, Kupac zadržava pravo opoziva ugovora s trenutačnim stupanjem na snagu, ako utvrdi da podizvođač kojega je Dobavljač odabrao nema iskustvo, kompetencije, tehničke i profesionalne sposobnosti, opremu, zaposlenike i potrebne tehnologije;

18. Neprenosivi kredit
Bez obzira na članke 1260. i dalje Građanskog zakonika, kredit dobiven na temelju isporuke ne može se, niti u kojem slučaju, prenijeti na treću stranu.

19. Nadležni sud – Primjenjivo pravo
19.1. Ovi Opći uvjeti nabave podliježu talijanskom zakonu i moraju se tumačiti u skladu s njime, isključujući bilo koji drugi zakon.
19.2. Svi sporovi koji proizlaze iz gore navedenih ugovora o nabavi podliježu talijanskom pravu, a isključivu nadležnost ima Sud u Trevisu (Italija).

HR | HR

form_choose_country.title

form_choose_country.descr