OBVEZNE OPĆE INFORMACIJE

Ovaj web portal isključivo je vlasništvo Came S.p.A., čiji su registrirani uredni smještaji na adresi Via Martiri della Liberta 15, 31030 Dosson di Casier (TV), dionički udio 1.610.000,00 EUR. Broj poduzeća u Registru poslovnih brojeva Trevisa je TV03481280265; a PDV broj i porezni broj je 03481280265. U daljnjem će se tekstu poduzeće nazivati Came.
Glavni izvršni direktor poduzeća Came odgovoran je za objavu, a može ga se kontaktirati putem sljedeće adrese e -pošte: info@came.it.

1.Opći uvijeti korištenja

1.1 Ovim općim uvijetima korištenja (u daljnjem tekstu: ''Opći uvijeti'') uređuje se korištenje web-portala kojem na sljedećem URL-u: www.came.com (u daljem tekstu: ''Portal'') može pristupiti bilo koja fizička ili pravna osoba  diljem svijeta (u daljnjem tekstu:''Korisnici'') koja traži opće informacije o poduzeću Came. 

1.2 KORISNICI portala slažu se da će poštovati talijanski zakon kojim se štiti intelektualno i industrijsko vlasništvo, temeljem D. Lgs. br. 30/2005.

1.3 Korištenjem Portala pristajete na ove Opće uvijete

1.4 Came zadržava pravo izmjene, obustave rada, uklanjanja i ukidanja Portala ili njegova sadržaja bez prethodne najave.

1.5 Came ne jamči neposredno ažuriranje bilo kojih informacija na Portalu. 

1.6 Korisnici se obvezuju koristiti Portal i bilo koje druge podatke i/ili informacije dostupne na Portalu isključivo u zakonite svrhe i u skladu s Općim uvijetima. Svaki primjerak bilo koje informacije preuzete s Portala mora nositi oznaku vlasništva poduzeća Came i njegova intelektualnog vlasništva.

1.7 Odgovornost za korištenje Portala isključivo je na Korisnicima. Korisnici će platiti bilo kakvu odštetu i nadoknaditi štetu poduzeću Came i bilo kojoj od njegovih podružnica ili povezanih poduzeća, njegovim predstavnicima, zaposlenicima, suradnicima, partnerima i članovima konzorcija u slučaju bilo kakvih šteta, gubitaka, odgovornosti, sudskih i pravnih troškova (uključujući honorare) ili bilo kakvih zahtjeva za odštetu od trećih strana, koji proizlazi iz bilo kakvog kršenja ovih Općih uvijeta i/ili korištenja ovog Portala i/ili kršenja bilo kojih primjenjivih zakona i/ili na temelju bilo kakvih prava treće strane. 

1.8 Came se odriče bilo kakve odgovornosti za: 
a) bilo kakav IT virus i/ili bilo koji drugi element koji bi mogao uništiti i/ili oštetiti osobno računalo korisnika i/ili bilo kakve podatke na njima; 
b) bilo kakvo ometanje, bilo koje vrste ili iz bilo kojeg razloga, pristupa Korisnika Portalu;
c) bilo kakvu štetu, odštetni zahtjev i/ili gubitak, izravan ili neizravan, koji proizlazi iz neispravne elektroničke opreme Korisnika ili njezina neispravnoga rada, uključujući dobavljače internetskihh usluga, telefonske i/ili telematske veze kojima ne upravlja Came, kao i bilo kakve aktivnosti koje provode treće strane koje pristupaju mreži.

2. Korišteje informacija i sadržaja s Portala 

2.1 Korištenje sadržaja s Portal je slobodno. One su isključivo informativne prirode i, osim ako je drugačije navedeno, ne predstavljaju ugovornu obvezu, niti javnu ponudu proizvoda koji se pojavljuju na Portalu, a navedene informacije nisu obvezujuće u bilo kakvom poslovnom dogovoru i/ili odnosu. 

2.2 Korisnici ne smiju niti na koji način umnažati, mijenjati, duplirati, kopirati, distribuirati, prodavati niti koristiti Portal, kao niti koristiti Portal na nezakoniti način u bilo kojem obliku. 

2.3 Korisnici se slažu da neće koristiti Portal za: 
a. klevetničke ili nepristojne svrhe te kao kršenje prava trećih strana, počinjenje ili pokušaj počinjenja zločina, točnije, za bilo koje nezakonite i/ili štetne aktivnosti prema poduzeću Came i/ili bilo kojoj tećoj strani;
b. krivotvorenje porijekla Portala i/ili bilo koje druge vrste funkcionalnosti dostupne na Portalu;
c. izmjenu, promjenu, modifikaciju, prilagodbu, stvaranje izvedenica, prijevod, umanjenje, rastavljanje ili obrnuto inženjerstvo Portala; 
d. uništavanje i/ili ograničavanje rada Portala, njegova softvera, hardvera i/ili drugih telekomunikacijskih sustava u vlasništvu poduzeća Came i/ili trećih strana;
e. prikupljanje i/ili pohranjivanje osobnih podataka Korisnika. 

2.4 u slučaju bilo kakvih kršenja prethodnog stavka i/ili bilo kojih pravnih zahtjeva i/ili ovih Općih uvijeta, Came zadržava pravo, prema vlastitim mjerilima ili na zahtjev nadležnih tijela, da: 

  • ukloni s Portala, u najkraćem mogućem tehničkom roku, sav sadržaj koji izravno ili neizravno krši prethodni stavak i/ili bilo koje pravne zahtjeve i/ili ove Opće uvijete
  • blokira i/ili onemogući pristup Portalu bilo kojem Korisniku koji je prekršio gore navedeno. 

2.5 U svakom slučaju, Came zadržava pravo da mu se nadoknadi bilo kakva šteta uzrokovana takvim kršenjima. 

3. Poveznice prema i/ili s drugih internetskih resursa 

3.1 Came nikako nije odgovoran za bilo kakve hipertekstualne poveznice prema drugim web-mjestima ili prema drugim internetskim resursima koje se mogu naći na portalu.

3.2 Came nikako nije odgovoran za sadržaj takvih poveznica i/ili za bilo kakve objavljene materijale, uključujući bilo kakvo oglašavanje, kao ni za bilo koje proizvode i/ili usluge koje nude na web-mjestima kojima se  pristupa putem navedenih poveznica. Za takve materijale, proizvode i/ili usluge ni u kojem se slučaju ne može smatrati da ih Came sponzorira, dijeli i/ili podržava. Korištenje takvim materijalima i/ili kupovina navedenih proizvoda i/ili usluga isključivo je u odgovornosti Korisnika.

3.3 Korisnici se slažu da neće stvarati nikakve poveznice s drugih web-mjesta prema Portalu, bez prethodne pisane suglasnosti podzeća Came. U svakom slućaju, stvaranje bilo kojih takvih poveznica prema Portalu, čak i kad je odobreno, ni na koji način ne obvezuje Came, koji zadržava pravo u bilo kojem trenutku zatražiti njihovo uklanjanje. Poveznice prema Portalu moraju povezivati Korisnike s početnom stranicom Portala. 

4. Zaštitni znak 

4.1 Korisnici se slažu da Came zadržava ekskluzivno pravo na sve slike, prepoznatljive znakove, logotipe i druga nematerijalna dobra koja se pojavljuju na Portalu. 

4.2 Kada su Korisnici u pitanju, Came im ne daje nikakva prava, interese niti mogućnosti vezane uz bilo kakvo intelektualno vlasništvo, niti bilo koja druga prava, uključujući patente, nacrte, zaštitne znakove, tantijeme, prava na baze podataka, povjerljive podatke niti na industrijske tajne koje su u vlasništvu poduzeća Came i/ili drugih podružnica ili povezanih poduzeća, odnosno na koje oni imaju pravo. 

4.3 Odgovore na bilo koje pitanje koje nije izričito obuhvaćeno ovim Općim uvijetima može se pronaći u dokumentu ''Korištenje slikama, prepoznatljivim znakovima, logotipima i drugim nematerijalnim dobrima-neregistrirani Korisnici''. 

4.4  Registrirani korisnici pronaći će, na za to predviđenom dijelu Portala, specifične i različite uvijete po pitanju slika, prepoznatljivih znakova, logotipa i drugih nematerijalnih dobara koje korisnici moraju poštivati. 

5. Mjerodavno pravo i sudska nadležnost

5.1 Ovi Opći uvijeti i odnos između Korisnika i poduzeća Came u nadležnosti su talijanskih zakona.

5.2 Koja se god pitanja pojave s obzirom na ove Opće uvjete, nad njima su nadležni zakoni države Italije. Svi sporovi rješavat će se temeljam talijanskog zakonodavstva, a isključivu nadležnost ima Sud u Trevisu (Italija). U svakom slučaju Came zadržava pravo sazvati Korisnike na sudove zemlje u kojima navedeni Korisnici imaju svoje registrirane urede. 

5.3 Ako Came ne ostvari svoje pravo i odredbe iz ovih Općih uvjeta, to ne znači da se Came odriče navedenih prava i odredbi, osim ako Came ne utvrdi drugačije u pisanom obliku.  

6. Čuvanje osobnih podataka na web mjestu 

Came S.p.A. izjavljuje da će se prema osobnim podacima Korisnika koje obrađuju za vrijeme pregledavanja Portala odnositi u potpunosti u skladu s politikom zaštite privatnosti objavljenom na Portalu www.came.com 

7. Završne odredbe 

7.1 Ako Came ne poduzme bilo koje aktivnosti ili mjere bez odlaganja, ne znači da se odrekao svojih prava 

7.2 Came rado prihvaća bilo kakve informacije i/ili prijedloge Korisnika u vezi Portala 

7.3 Korisinici mogu kontaktirati administratora Portala na sljedeću adresu e-pošte: info@came.it ili pisati na gore navedenu adresu ureda poduzeća Came. Came će se prema bilo kojem prijedlogu i /ili informaciji dobivenoj na takav način od Korisnika odnositi kao da nije povjerljiva te je može koristiti bez ograničenja. Korisnici su odgovorni kad god informacija dostavljena poduzeću Came krši prava bilo koje treće strane. 

 

UVIJETI KORIŠTENJA REZERVIRANOG PODRUČJA 

1.1 Pristup rezerviranom području Portala (u daljnjem tekstu: ''Rezervirano područje'') dopušten je samo profesionalnim Korisnicima koji pružaju usluge prodaje, ugradnje, pomoći i/ili savjetodavne usluge vezane uz proizvode poduzeća Came, te čiju je registraciju za Rezervirano područje Portal Came prihvatio (u daljnjem tekstu: '' Registrirani korisnici''). Prihvaćanje navedenog zahtjeva za registracijom profesionalnih Korisnika uvjetovano je prihvaćanjem sljedećih dokumenata:

a) ovih Općih uvijeta za Portal www.came.com;
b) uvijeta propisanih dokumentom ''Korištenje slikama, prepoznatljivim znakovima, logotipima i drugim nematerijanim dobrima-Registrirani korisnici'' (''Uvjeti korištenja'');
c) Izjave o politici zaštite privatnosti o obradi osobnih podataka 

U skladu s i zbog čl. 1341. i 1342. talijanskog Građanskog zakonika, također izjavljujem da ovime izričito i bezuvjetno prihvaćam odredbe stavaka 1.5., 1.8. i 3 (ogranićena odgovornost poduzeća Came); 5.2.(Isključiva nadležnost) Općih uvijeta. 

1.2 Prihvaćanje zahtjeva za registracijom također je podložno istinitosti i valjanosti podataka koje su profesionalni korisnici dali poduzeću Came prilikom registracije.

1.3 Registrirani korisnici mogu koristiti usluge koje je Came posebno odredio za potporu poslovnim aktivnostima (u daljenjm tekstu:''Usluge''). 

1.4 Zadržavanje registracije za Rezervirano područje Portala nužan je i neophodan preduvijet za korištenje Usluga. Privremena obustava i/ili otkazivanje registracije iz bilo kojih razloga, za Rezervirano područje Portala, automatski isključuje daljnje korištenje Usluga. 

1.5 Registrirani korisnici salažu se da će svoju lozinku za pristup svom računu za Rezervirano područje čuvati tajnom, a povrh toga se slažu da će provoditi ove uvjete korištenja Rezerviranog područja u odnosu na svoje zaposlenike i/ili osoblje. Također se podrazumijeva da su Registrirani korisnici odgovorni u odnosu na Came za bilo kakvo kršenje ovih uvijeta, čak i od strane zaposlenika i/ili osoblja.

1.6 Uslugama se mogu koristiti isključivo Registrirani korisnici, koji ne smiju otkrivati niti dijeliti njihov sadržaj niti bilo koje druge povjerljive informacije poduzeća Came bilo kojoj trećoj strani (poput bilo kakvih tehničkih podataka o proizvodima poduzeća Came, o popustima, i politici cijena i slično) do kojih su došli tijekom posjeta Rezerviranom području.

1.7 Na bilo koje pitanje na koje nije izravno odgovoreno u ovim Uvjetima korištenja primjenjuju se Opći uvijeti korištenja Portala poduzeća Came www.came.com 

U skladu s i zbog čl. 1341. i 1342. talijanskog Građanskog zakonika, također izjavljujem da ovime izričito i bezuvjetno prihvaćam odrede stavka 1.6 ovih Uvjeta korištenja Rezerviranog područja. 

HR | EN

CHOOSE YOUR COUNTRY

Where do you come from?