Het gebruik van afbeeldingen, onderscheidende tekens, logo's en andere immateriële goederen die behoren tot Came S.p.A.

Tenzij schriftelijk goedgekeurd door Came SpA (hierna "Came" genoemd), stemmen Gebruikers ermee in geen Came Afbeeldingen en Logo's te gebruiken die verschijnen op de www.came.com website in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder met betrekking tot de wetten over de bescherming van intellectuele en industriële eigendom en waarover Came exclusieve rechten heeft (hierna "Came Afbeeldingen and Logo's"), alsmede om te voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Gebruikers stemmen ermee in om Came Afbeeldingen and Logo's niet te registreren, op te slaan en te kopiëren, noch om dergelijke praktijken aan derden toe te staan en / of te vergemakkelijken.

2. Gebruikers mogen Came Afbeeldingen en Logo's niet opnemen in hun firma's, tekens en / of bedrijfsnaam en evenmin een woord, teken, handelsmerk, logo of domein gebruiken dat gelijk is aan of vergelijkbaar is met de Came Afbeeldingen en Logo's, of dat kan worden aangezien voor Came Afbeeldingen en Logo's.

3. Came behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook te verzoeken om verwijzingen die schadelijk zijn voor de naam en reputatie van Came en de Groep waarvan het deel uitmaakt, op eigen kosten te verwijderen.

4. Geregistreerde gebruikers zijn een schadevergoeding verschuldigd aan Came en alle aan haar verbonden onderwerpen, dat wil zeggen vertegenwoordigers, werknemers, medewerkers en partners, in geval van eventuele verliezen, schade, aansprakelijkheid, gerechtelijke en juridische kosten, of van derden claims voortvloeiend uit de overtreding van deze Voorwaarden, daarbij inbegrepen van alle schadelijke verwijzingen naar de naam en reputatie van Came en de groep waartoe Came behoort, haar vestigingen en partners en / of managers.

5. Welke kwesties zich ook voordoen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, wordt beheerst door het recht van de staat Italië. Alle geschillen zullen onderworpen zijn aan de Italiaanse rechtsmacht en worden berecht door de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Treviso (Italië). In ieder geval behoudt Came zich het recht voor om Gebruikers bijeen te roepen voor de Rechtbanken van de landen waarin genoemde Gebruikers hun maatschappelijke zetel hebben.

BE | NL

KIES UW LAND

Van waar bent u?