NOODZAKELIJKE ALGEMENE INFORMATIE

Dit webportaal is exclusief eigendom van Came S.p.A., met statutaire zetel in Via Martiri della Libertà 15, 31030 Dosson di Casier (TV), Italië, maatschappelijk kapitaal 1.610.000,00 euro, ingeschreven bij het handelsregister van Treviso onder nr. TV03481280265 met fiscaal nummer en btw-nummer 03481280265 (hierna “CAME”).

De bestuursvoorzitter van CAME is verantwoordelijk voor de publicatie en kan worden bereikt via het e-mailadres info@came.com. De hosting van het portaal vindt plaats bij de firma Came S.p.A. op het hierboven aangegeven adres.

1. Algemene gebruiksvoorwaarden

1.1 Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna “algemene voorwaarden”) regelen het gebruik van het webportaal dat bereikt kan worden via de URL www.came.com (hierna "portaal") door elke willekeurige fysieke of rechtspersoon ter wereld die algemene informatie over CAME wil verkrijgen (hierna “gebruiker”).

1.2 Bij het gebruik van het portaal verbindt de gebruiker zich ertoe de Italiaanse wetgeving in acht te nemen inzake de bescherming van intellectueel en industrieel eigendom overeenkomstig het Italiaanse wetsbesluit 30/2005.

1.3 Het gebruik van het portaal brengt de aanvaarding van deze algemene voorwaarden met zich mee.

1.4 CAME behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing het portaal en de inhoud ervan te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of deactiveren.

1.5 CAME garandeert niet dat de informatie op het portaal altijd up-to-date is.

1.6 De gebruiker verbindt zich ertoe het portaal en alle daarop beschikbare gegevens en/of informatie uitsluitend voor geoorloofde doeleinden en in overeenstemming met de algemene voorwaarden te gebruiken. Bij elke overname van de informatie die gevonden is op het portaal moet het auteursrecht en het eigendomsrecht van CAME worden vermeld.

1.7 De gebruiker alleen is verantwoordelijk voor het gebruik van het portaal. De gebruiker zal verplicht zijn tot het schadeloosstellen van CAME, evenals de aan CAME verbonden of door CAME bestuurde firma's, haar vertegenwoordigers, werknemers, partners en consortiumleden voor en het vergoeden van elke vorm van verlies, schade, aansprakelijkheid, proceskosten (inclusief honoraria) of vorderingen door derden, als gevolg van het schenden van deze algemene voorwaarden en/of het gebruik van het portaal en/of het schenden van de toepasselijke wetten en/of elk willekeurig recht van derden.

1.8 CAME wijst elke aansprakelijkheid af voor:

 • elk willekeurig computervirus en/of elk willekeurig ander element dat de computer van de gebruiker en/of de gegevens erop kan vernietigen en/of beschadigen;
 • de onmogelijkheid van de gebruiker om, om welke reden dan ook, het portaal te kunnen gebruiken;
 • schade, aanspraken en/of verliezen, direct of indirect, als gevolg van het niet en/of niet goed werken van de elektronische apparatuur van de gebruiker, inclusief de internetproviders, de telefonische en/of telematica-aansluitingen die niet direct door CAME worden beheerd, evenals acties van derden die toegang tot het net hebben.

2. Gebruik van de informatie op en inhoud van het portaal

2.1 De informatie die beschikbaar is op het portaal is kosteloos te gebruiken. Deze heeft een puur informatief karakter en vormt, tenzij anders vermeld, geen contractueel aanbod, noch een offerte voor de gebruiker van de producten die op het portaal staan, noch kan deze informatie beschouwd worden als bindend voor wat voor commerciële onderhandeling en/of relatie dan ook.

2.2 Elke vorm van reproductie, wijziging, duplicatie, kopie, distributie, verkoop of elke andere willekeurige vorm van onwettig gebruik van het portaal is de gebruiker niet toegestaan.

2.3 De gebruiker verplicht zich ertoe het portaal niet te gebruiken voor:

 • lasterlijke, obscene doeleinden, waarbij de rechten van derden worden geschonden, het plegen of proberen te plegen van strafbaar feit ofwel het op illegale en/of voor CAME en/of derden schadelijke wijze handelen;
 • het namaken van de oorsprong van het portaal en/of elk ander type functie dat op het portaal beschikbaar is;
 • het herzien, vervalsen, wijzigen, aanpassen, het creëren van afgeleide werken, vertalen, decompileren, deassembleren en/of het uitvoeren van reverse engineering van het portaal;
 • het vernietigen en/of beperken van de werking van het portaal, de software, hardware en/of de telecommunicatie-installaties van CAME en/of derden;
 • het vergaren en/of opslaan van persoonsgegevens van de andere gebruikers.

2.4 In geval van schending van de voorgaande paragraaf en/of andere wetsbepalingen en/of deze algemene voorwaarden, behoudt CAME zich het recht voor om, op eigen initiatief en/of op verzoek van de competente autoriteiten:

 • in de technisch kortst mogelijke tijd alle inhoud die direct of indirect, de inhoud van de voorgaande paragraaf en/of andere wetsbepalingen en/of deze algemene voorwaarden schendt, van het portaal te verwijderen;
 • de gebruiker die verantwoordelijk is voor deze schending de toegang tot het portaal te ontzeggen en/of de toegang te blokkeren.

2.5 CAME heeft in ieder geval het recht op vergoeding van de schade die het gevolg is van deze schending.

3. Koppelingen van of naar andere bronnen op het internet

3.1 Elke aansprakelijkheid van CAME ten aanzien van de werking van eventuele hyperlinks naar andere websites of andere bronnen op internet die op het portaal aanwezig zijn, is uitgesloten.

3.2 CAME aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de links en/of voor het materiaal, ook reclamemateriaal, dat wordt verspreid en/of voor de aangeboden producten en/of diensten die op de gelinkte websites worden aangeboden. Deze materialen, producten en/of diensten kunnen niet op wat voor wijze dan ook worden aangemerkt als zijnde door CAME gesponsord, gedeeld en/of ondersteund. Het gebruik van deze materialen en/of de aankoop van deze producten en/of diensten valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

3.3 De gebruiker verbindt zich ertoe om geen andere websites naar het portaal te linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CAME. In elk geval zal het linken naar het portaal, ook als hiervoor toestemming is gegeven, niet tot enige vorm van aansprakelijkheid van CAME leiden. CAME behoudt zich het recht voor om op elk moment het verwijderen van de links te kunnen eisen. De link naar het portaal moet de gebruiker noodzakelijkerwijs naar de homepage van het portaal sturen.

4. Merk

4.1 De gebruiker erkent het exclusieve gebruiksrecht van CAME op de afbeeldingen, merktekens, logo's en andere onlichamelijke zaken die aanwezig zijn op het portaal.

4.2 CAME verleent de gebruiker geen enkel recht, titel, belang of bevoegdheid met betrekking tot elke vorm van intellectueel eigendomsrecht of andere rechten, inclusief patenten, ontwerpen, merken, auteursrechten, rechten op databases, rechten op vertrouwelijke informatie of op handelsgeheimen, die eigendom zijn van CAME en/of van de andere firma's die aan CAME zijn verbonden of door CAME worden bestuurd.

4.3 Voor hetgeen dat niet uitdrukkelijk wordt geregeld door deze algemene voorwaarden, wordt verwezen naar het document “Gebruik van afbeeldingen, merktekens, logo's en andere onlichamelijke zaken – Niet-geregistreerde gebruiker”.

4.4 Voor de gebruiker die geregistreerd is in het beveiligde gedeelte van het portaal bestaan specifieke en andere gebruiksvoorwaarden inzake de afbeeldingen, merktekens, logo's en andere onlichamelijke zaken in het beveiligde gedeelte van het portaal, waarnaar wordt verwezen.

5. Toepasselijk recht en jurisdictie

5.1 De algemene voorwaarden en de relatie tussen de gebruiker en CAME en zijn geregeld door de Italiaanse wetgeving.

5.2 Indien er zich een kwestie voordoet met betrekking tot deze algemene voorwaarden, dan zal deze volgens de normen van het Italiaanse recht behandeld worden. Alle geschillen vallen onder de Italiaanse jurisdictie en worden overgelaten aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Treviso (Italië). CAME behoudt zich in elk geval het recht voor om de gebruiker te dagen voor de rechtbank van het land waarin de gebruiker woonachtig is of zijn statutaire zetel heeft.

5.3 Het nalaten van de uitoefening door CAME van de rechten en de bepalingen voorzien in de algemene voorwaarden betekent niet dat CAME er afstand van doet, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is verklaard door CAME.

6. Bescherming van de persoonsgegevens op de website

CAME Cancelli Automatici S.p.A. verklaart dat de behandeling van de persoonsgegevens van de gebruiker die verkregen zijn bij het navigeren in het portaal, zal gebeuren met volledige inachtneming van de privacy policy op het webportaal www.came.com.

7. Diversen

7.1 Het nalaten van het direct treffen van maatregelen door CAME betekent niet dat CAME afziet van het doen gelden van haar rechten.

7.2 CAME ontvangt graag informatie en/of suggesties van de klant ten aanzien van het portaal.

7.3 De gebruiker kan contact opnemen met de beheerder van het portaal via het volgende e-mailadres: info@came.it of door te schrijven naar CAME op de hierboven vermelde statutaire zetel. Suggesties en/of informatie die op deze wijze door de gebruiker aan CAME worden gegeven, zullen als niet-vertrouwelijke informatie worden behandeld en zonder beperkingen kunnen worden gebruikt. De gebruiker zal verantwoordelijk worden gehouden indien de aan CAME gegeven informatie de rechten van derden schendt.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HET BEVEILIGDE GEDEELTE

1.1 De toegang tot het beveiligde gedeelte van het portaal (hierna “beveiligd gedeelte”) is alleen toegestaan aan de professionele gebruiker die verkoop-, installatie-, assistentie- en/of adviesactiviteiten met betrekking tot producten van het merk CAME verricht, wiens registratieverzoek voor het beveiligde gedeelte van het portaal CAME heeft ingewilligd (hierna “geregistreerde gebruiker”) . Het inwilligen van het bovenstaande registratieverzoek is afhankelijk van de acceptatie door de professionele gebruiker van de hierna aangegeven documenten moet "geflagd" worden:

 • de hier aangegeven algemene voorwaarden van het portaal www.came.com ;
 • de voorwaarden van het “Gebruik van afbeeldingen, merktekens, logo's en andere onlichamelijke zaken Geregistreerde gebruiker” (gebruiksvoorwaarden);
 • de verklaring over de behandeling van de persoonsgegevens (Privacy Policy)

Krachtens en overeenkomstig de artikelen 1341 en 1342 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek, verklaar ik voorts hetgeen overeengekomen in de paragrafen 1.5, 1.8 en 3 (beperking verantwoordelijkheid CAME); 5.2 (exclusief bevoegde rechtbank) van de algemene voorwaarden uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te accepteren.

1.2 Het inwilligen van het registratieverzoek is voorts afhankelijk van de waarheidsgetrouwheid en correctheid van de gegevens die de professionele gebruiker bij het registreren aan CAME heeft verstrekt.

1.3 De geregistreerde gebruiker zal gebruik kunnen maken van de specifieke diensten die CAME hem ter beschikking stelt voor de ondersteuning van zijn commerciële activiteiten (hierna “diensten”).

1.4 Het behoud van de registratie voor het beveiligde gedeelte van het portaal vormt een essentiële en noodzakelijke voorwaarde voor het gebruik van de diensten. Het opschorten en/of annuleren, om wat voor reden dan ook, van de registratie voor het beveiligde gedeelte van het portaal leidt er automatisch toe dat er niet langer gebruik kan worden gemaakt van de diensten.

1.5 De geregistreerde gebruiker verbindt zich ertoe het wachtwoord voor het beveiligde gedeelte van zijn eigen account geheim te houden en verplicht zich er tevens toe ervoor te zorgen dat deze gebruiksvoorwaarden voor het beveiligde gedeelte ook door zijn werknemers en/of medewerkers in acht worden genomen. Voorts wordt overeengekomen dat de geregistreerde gebruiker verantwoordelijk zal zijn ten aanzien van CAME voor eventuele schending van deze gebruiksvoorwaarden door de genoemde werknemers en/of medewerkers.

1.6 De diensten kunnen uitsluitend door de geregistreerde gebruiker worden benut en deze mag de inhoud ervan of andere vertrouwelijke informatie van CAME (bijvoorbeeld technische gegevens van CAME-producten, kortings- en prijsbeleid, etc.), waarvan hij in het beveiligde gedeelte kennis heeft genomen, niet aan derden onthullen of doorspelen.

1.7 Voor alles waarin door deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk is voorzien, gelden de algemene gebruiksvoorwaarden van het portaal www.came.com

Krachtens en overeenkomstig de artikelen 1341 en 1342 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, verklaar ik voorts hetgeen overeengekomen in paragraaf 1.6 van deze gebruiksvoorwaarden van het beveiligde gedeelte uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te accepteren.

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Dit document is van toepassing op de professionele klanten, zijnde installateurs en/of groothandelaars (hierna genoemd “Klanten”) van CAME BENELUX S.A. – N.V. en CAME NEDERLAND BV (hierna genoemd “CAME”). In bepaalde situaties mag CAME Producten rechtstreeks aan klanten verkopen die geen installateur of groothandelaar zijn. In dit geval wordt, in overeenstemming met wat in huidige voorwaarden bepaald wordt, de consument toch als Klant beschouwd.

1.2 Het doel is om alle bepalingen van de verkoopovereenkomsten tussen CAME en elke klant te definiëren (hierna genoemd “Algemene Verkoopvoorwaarden”). De huidige versie van onze Algemene verkoopvoorwaarden is beschikbaar op onze website www.came.com/be en is van toepassing

1.3 Alle verkoopovereenkomsten gerelateerd aan de Algemene Verkoopvoorwaarden gelden voor alle producten, ook de wisselstukken, van de merken “CAME”, “Bpt”, “GO”, “Parkare”, “Urbaco”, "Özak", “CAME BPT”; “CAME GO”; “CAME PARKARE”; “CAME URBACO”, "CAME Özak", (hierna genoemd “Producten”). Tenzij anders bepaald, geldt de term “Producten” ook voor een gedane installatie of een geleverde software (zie artikel 13).

1.4 In geen geval kunnen deze Algemene Voorwaarden een rechtstreekse offerte vormen vanwege CAME aan derden die deze Producten aankopen, noch kunnen ze in geen geval CAME binden aan deze derden of de eindbestemmeling van de Producten.

1.5 Wanneer een eindgebruiker zich in rechte voorziet tegen CAME, zal de consument in de eerste plaats – afhankelijk van de discretionaire bevoegdheid van CAME – uitgenodigd worden tot het treffen van een minnelijke regeling. Alle kosten, inclusief de gerechtskosten, zijn ten laste van de Klant, met uitzondering van de omstandigheid dat de vordering van de eindbestemmeling definitief gegrond verklaard wordt op basis van een gebrek of tekortkoming van het Product, voorwerp van de verkoopovereenkomst.

2. PRIJSOFFERTES

2.1 De offertes van CAME gericht aan haar Klanten zijn maximum 30 dagen geldig vanaf de verzenddatum.

2.2 Gegevens en illustraties uit catalogi, websites, technische documenten, tekeningen en alle andere fotomateriaal, worden ten louter informatieve titel gegeven en hebben daarom geen bindende waarde, tenzij zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is vermeld.

3. BESTELLINGEN

3.1 Elke bestelling voor CAME, ondertekend door de Klant, worden beschouwd als zijnde definitief en onherroepelijk gedurende een periode van 30 (dertig) dagen na ontvangst hiervan door CAME;

3.2  De verkoopovereenkomst komt tot stand:

a) Met een schriftelijke orderbevestiging door CAME; of

b) Wanneer CAME overgaat tot de materiële uitvoering van de bestelling

3.3  Elke aanpassing of toevoeging aan de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden of aan de bestelling zijn enkel geldig wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk goedgekeurd zijn door CAME. Bij wijzigingen aan de aankoopbestelling, behoudt CAME zich het recht voor om zowel de wijzigingen als de originele bestelbon te annuleren.

3.4 De leveringsdatum van de Producten vermeld op de bestelbon worden ten louter informatieve titel gegeven. Gebeurlijke vertraging in de levering kan geen recht doen ontstaan op enige vergoeding noch op het recht tot instellen van een vordering in ontbinding van de overeenkomst. CAME, kan, meer bepaald, zich het recht voorbehouden om deze levertermijn te verlengen dan wel om de verkoopovereenkomst te annuleren uit hoofde van overmacht of andere gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van CAME zoals een wijziging in de juridische situatie van de klant, problemen met de toelevering van grondstoffen of onderdelen.

4. LEVERING EN VERZENDING

4.1 De Producten worden Ex Works ICC INCOTERMS® 2010 geleverd (‘Vertrek fabriek CAME’ (hierna genoemd “Levering”) volgens de geldende transportkosten.

4.2 Het risico gaat over op de Klant zodra de Producten door CAME geleverd zijn. Transportkosten zijn ten laste van de Klant.

4.3 Tenzij anders overeengekomen, beslist CAME namens de Klant over het type verzending, de route en de transporteur.

4.4 CAME behoudt zich het recht voor om de bestellingen uit te voeren via gedeeltelijke leveringen. Alle deel-leveringen zullen afzonderlijk gefactureerd worden waarbij de betalingsmodaliteiten en betalingsvoorwaarden een aanvang nemen vanaf de datum van elke afzonderlijke factuur. Betalingen van gedeeltelijke leveringen mogen niet uitgesteld worden tot de Levering compleet is volgens de originele bestelbon. Ook gedeeltelijke leveringen vallen onder de toepassing van artikel 4.1.

5. PRIJSLIJSTEN EN TARIEVEN

5.1 Onder prijs wordt verstaan, de prijs die in de laatste CAME prijslijst vermeld staat, voor Producten geleverd aan Klanten, inclusief normale verpakking en exclusief BTW en verzendkosten (hierna “Prijs” genoemd). De laatste prijslijst gepubliceerd door CAME vervangt elke voorafgaande versie. Indien er een prijslijst-wissel is tijdens de 30 dagen vermeld in artikel 3.1, zal CAME de tarieven en prijzen van deze nieuwe prijslijst toepassen op het moment dat CAME de bestelling ontvangt.

5.2 Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde van artikel 9, zijn de installatiewerkzaamheden  en de extra diensten niet in de Prijs inbegrepen.

6. BETALING

6.1 De betaling van de Prijs moet plaatsvinden binnen de overeengekomen termijn. Behoudens de schade veroorzaakt door winstderving, het ontberen van de gelden tegen de overeengekomen vervaldag, zal een laattijdige betaling aanleiding geven tot het vorderen van een nalatigheidsrente bij handelstransacties en dit conform het toepasselijk recht. Voornoemde rente wordt berekend vanaf het verstrijken van de betalingstermijn en is verschuldigd na de derde betalingsherinnering door CAME.

6.2 De rentevoet wordt berekend in overeenstemming met de wettelijke voorschriften zoals voorzien door de wet van 2 augustus 2002 en de RICHTLIJN 2000/35/EC VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN VAN DE RAAD VAN 20 JUNI 2000. Daarenboven zal, in geval van niet betaling van de verschuldigde facturen op de overeengekomen vervaldag, een forfaitaire en onherroepelijke vergoeding door de Klant betaald worden ten belope  van 10% (tien) van het verschuldigde bedrag aan CAME.

6.3 In geval van laattijdige betaling zal de Klant hoe dan ook gehouden zijn tot betaling aan CAME van het gebeurlijk wisselkoersverlies.

6.4 Klanten kunnen geen excepties instellen of inroepen alvorens te zijn overgegaan tot integrale betaling van de overeengekomen prijs en/of de bedongen prijs voor het uitvoeren van de installaties en/of de aanvullende diensten.

6.5 In geval van onregelmatigheden in het betalen van de Prijs, behoudt CAME zich het recht voor:

i) alle bestellingen en leveringen (ook de lopende) te onderbreken en dit zonder enige kennisgeving terwijl zulks geen aanleiding kan geven tot enig recht op schadevergoeding van welke aard ook.

ii) de eventuele Software (artikel 13) te blokkeren indien deze geplaatst zou zijn.

7. RETOURS EN KLACHTEN

7.1 Elke klacht dient uiterlijk binnen de acht (8) dagen, schriftelijk, na ontvangst van de goederen te gebeuren, ongeacht of het gaat over een klacht over de kwaliteit dan wel de kwantiteit van de geleverde Producten.

7.2 Teruggezonden Producten worden door CAME enkel geaccepteerd na een voorafgaand geschreven akkoord en dit enkel voor nieuwe Producten die compleet en in de originele verpakking teruggestuurd worden.

7.3 Geretourneerde Producten dienen voorzien te zijn van de specifieke retour transportdocumenten, waaronder het schriftelijk akkoord van CAME alsmede met vermelding van de hoeveelheid en kwaliteit van de betreffende Producten.

7.4 De geretourneerde Producten worden door CAME niet aanvaard als bovenstaande voorwaarden niet zijn vervuld en meer bepaald wanneer de Producten niet werden afgeleverd aan de zetel van CAME dan wel aan de door CAME aangeduide stockeerplaats.

7.5 In geval van verborgen gebreken, moeten klachten ten laatste acht (8) dagen nadat ze vastgesteld zijn, door CAME ontvangen worden.

8. GARANTIE

8.1 De huidige waarborg is beperkt tot het herstellen of vervangen van het deel van het Product waarvan CAME erkent dat deze gebreken vertoont en dit door een evenwaardig Product (hierna genoemd “Contractuele Waarborg”)

8.2 CAME kan niet gehouden worden tot betaling van enige schadevergoeding. Indien de eindgebruiker de installateur/groothandelaar dagvaardt in rechte, zal deze laatste tussenkomen in waarborg en vrijwaring van CAME, meer bepaald en zonder enige beperking, in geval een gerechtelijke beslissing enige schadevergoeding toekent, behoudens evenwel indien een rechtstreeks verband onherroepelijk en definitief wordt gelegd tussen de door de eindgebruiker geleden schade en een gebrek in het Product.

8.3 CAME garandeert een goede werking van haar Producten. Tenzij anders overeengekomen is de termijn van de Contractuele Waarborg de volgende:

- Voor producten van het merk CAME - uitgezonderd parkeersystemen -, Bpt en CAME BPT  24 maanden vanaf de productiedatum die op de Producten weergegeven is.

- Voor geregenereerde Producten van het merk CAME en herstelde Producten van het merk CAME, CAME BPT en Bpt  6 maanden na de productiedatum die op de Producten is weergegeven.

- Voor buismotoren van het ART gamma met een mechanische eindschakelaar zonder elektronica, loopt de garantie 60 (zestig) maanden vanaf de productiedatum.

- Voor de parkeersystemen  12 + 3 maanden vanaf het ondertekenen van het Indienststellingsrapport (artikel 9.3), als deze binnen de 3 maanden na factuurdatum ondertekend is. Zoniet vangt de Contractuele Waarborgperiode aan vanaf de factuurdatum.

- Voor Producten van het merk GO en CAME GO  12 maanden vanaf de leveringsdatum.

- Voor Producten van het merk Urbaco en CAME URBACO  12 maanden vanaf de factuurdatum.

- Voor verkeerspalen en Monobloc kasten in gietijzer van de G6 serie  10 jaar vanaf de factuurdatum

De Contractuele Waarborg is afhankelijk van het respecteren van de technische eigenschappen, een regelmatig onderhoud en een correcte installatie volgens de veiligheids- en gebruiksvoorschriften, die in de technische documenten zijn gespecificeerd.

8.4 De Contractuele Waarborg is niet van toepassing voor: 1) consumptiegoederen die gebruikt worden voor de installatie, het onderhoud en de montage; 2) verbruiksgoederen (bijv. papier, veren, koppen, enz.); 3) schade of een slechte werking veroorzaakt door andere factoren vreemd aan de Producten (bijv. door vandalisme, weersinvloeden, overspanning van de elektrische leiding of datatransmissie enz.) en/of te wijten zijn aan milieuomstandigheden, van welke aard dan ook, die de door de wet bepaalde criteria overschrijden; 4) reeds bestaande of nog te bouwen installaties; 5) gebrek aan onderhoud; 6) Software updates of aanpassingen en/of wijzigingen in de parameters die niet door CAME en/of de eigenaar van de software uitgevoerd werden; 7) Verlies van informatie die in het systeem opgeslagen zit en/of de slijtage van voornoemd systeem ten gevolge van een verkeerd gebruik. Enkel de Klant is aansprakelijk voor de aan de Overheid medegedeelde persoonsgegevens. De Contractuele Waarborg vervalt eveneens wanneer er manipulatie of verkeerd gebruik van de Producten wordt vastgesteld.

Wanneer een internetverbinding nodig is voor de controle over het besturingssysteem van de Producten, kan CAME geen garantie verlenen of aansprakelijk zijn voor nefaste gevolgen die kunnen ontstaan ten gevolge van gebrekkige veiligheidscontrole en/of de controle op de internetaansluiting bij Klanten of derden. De Klant is verantwoordelijk voor een goede beveiliging van het besturingssysteem van de Producten en databases teneinde een correcte uitvoering van het gehele systeem te kunnen garanderen.

Voor vorderingen en claims met betrekking tot Software die geen eigendom van CAME is, gelden dezelfde garantievoorwaarden als deze van de eigenaar van de softwarelicentie.

8.5 Wat de Software betreft kan CAME enkel waarborgen dat deze software conform is aan de technische specificaties die met de Klant zijn overeengekomen samen met de technische kenmerken en specificaties vermeld in de documentatie en de technische handleiding van de eigenaar van de Software. CAME zal geen andere vorm van waarborg hieromtrent aanvaarden.

8.6 Toepassingsvoorwaarden: Behoudens andersluidende overeenkomst kan het recht op Contractuele waarborg slechts uitgeoefend worden na vertoon van een exemplaar van het aankoopdocument (fiscale factuur) aan CAME. Klanten moeten CAME schriftelijk op de hoogte brengen van gebreken, binnen 30 dagen en dit vanaf de datum waarop het gebrek wordt vastgesteld. Elke vordering dienaangaande dient binnen de 6 maanden na het vaststellen van het gebrek ondernomen te worden. De onderdelen van de Producten waarvoor de Contractuele Waarborg wordt gevraagd, moeten door de Klant naar de wettelijke zetel van CAME verzonden worden.

8.7 Klanten kunnen geen schadeclaim indienen voor enige onrechtstreekse schade, winstderving, productieverlies, en mogen in geen geval een schadevergoeding eisen waarvan de som groter is dan de waarde van de onderdelen of de geleverde Producten. In geval van een eventuele gerechtelijke beslissing die enige onrechtstreekse schadevergoeding toekent zal de Klant tegenover CAME tussenkomen in waarborg en vrijwaring tenzij bij definitieve beslissing is vastgesteld dat er een direct causaal verband bestaat tussen de door de eindgebruiker geleden schade enerzijds en  het gebrek in het Product anderzijds.

Tenzij anders overeengekomen, zijn alle transportkosten voor de Producten die hersteld moeten worden of hersteld zijn, ook als ze onder de Contractuele Waarborg vallen, voor rekening van de Klant.

8.8            Geen enkele externe interventie uitgevoerd door het technisch personeel van CAME  valt onder de Contractuele Waarborg.

Elke bijstand zal door CAME of door ondernemingen uit de CAME groep gefactureerd worden.

8.9 Specifieke aanpassingen en wijzigingen aan de beschreven voorwaarden van de Contractuele Waarborg, mogen door partijen aangewend worden in de door hen opgestelde handelsovereenkomsten.

8.10 De Producten waarvoor een vervanging wordt aangevraagd, al dan niet gedekt door de Contractuele Waarborg, worden gratis aan CAME afgestaan, met uitzondering van de Producten waarvan vastgesteld werd dat deze i) functioneren en / of ii) onherstelbaar zijn, op voorwaarde dat de vervanging aangevraagd wordt binnen de 5 jaar na het vervallen van de garantietermijn. (zie artikel 8.3). Na afloop van deze termijn, heeft CAME het recht om aanvragen tot vervanging van het Product te weigeren.

8.11 De Producten waarvan vastgesteld wordt dat deze functioneren dan wel onherstelbaar zijn worden naar de Klant teruggezonden, en alle kosten voor technische test worden gedragen door deze Klant.

9. INSTALLATIE EN OPLEIDINGEN

9.1 Indien uitdrukkelijk voorzien, zal CAME instaan voor de installatie van de Producten alsook toezicht houden op voornoemde installatie en op de gebruikte materialen / gereedschap en dit op eigen risico. Hic et nunc gaat de Klant ermee akkoord dat CAME de installatiewerkzaamheden aan derden kan toevertrouwen.

9.2 Wordt overeengekomen dat de Klant instaat voor alle voorbereidende werkzaamheden bij de installatie van de Producten, zoals, maar niet limitatief, het voorzien van de funderingen; het leggen en testen van de elektrische kabbeling, de elektriciteitsvoorziening, de aanwezigheid van een leiding voor telefoon-en datatransmissie. CAME zal de installatiewerkzaamheden pas uitvoeren nadat bovengenoemde voorbereidende werkzaamheden correct zijn gerealiseerd. De Klant zal aan CAME de naam doorgeven van zijn verantwoordelijke die gedurende de installatie  CAME de nodige assistentie en steun zal verlenen.

9.3 In geval van vertragingen, waarvoor externe factoren verantwoordelijk zijn en waarvoor CAME niet aansprakelijk kan gesteld worden is het CAME toegestaan, mits de Klant hiervan op de hoogte te stellen, tot levering over te gaan van de bestelde Producten, tot facturatie en inning van de koopprijs. De facturatie en betaling van de overige eventueel uitgevoerde werken/diensten (installatie, inbedrijfstelling, training, etc.) wordt na het beëindigen van deze activiteiten uitgevoerd. In dit geval behoudt CAME zich het recht voor om prijsstijgingen door te voeren voor de werken die nog dienen uitgevoerd te worden, afhankelijk van de kostenstijging die deze vertraging met zich meebrengt.

9.4  Van zodra de installatie van de Producten is voltooid, is de Klant ertoe gehouden het Indienststellingsrapport (hierna genoemd “Indienststellingsrapport”) te ondertekenen waarin de geleverde Producten en de datum van acceptatie gespecificeerd staan.

De ondertekening van het indienststellingsrapport wordt beschouwd als een aanvaarding van de werken en vanaf de datum van het ondertekenen hiervan, vangt de periode van de Contractuele Waarborg aan. (Artikel 8).

Behoudens specifieke klachten vanwege de Klant, wordt de installatie als aanvaard beschouwd door de Klant, ook indien het Indienststellingsrapport niet is ondertekend, na verloop van 7 (zeven) dagen nadat de installatie van de werken is beëindigd.

9.5 Elk geval van overmacht (bijv. staking, het ontbreken van grondstoffen, brand, aardbeving, enz.) zal aanleiding geven tot een verlenging van de leveringstermijn nadat de Klant hiervan op de hoogte zal zijn gebracht.

9.6 Indien blijkt dat, na de afwerking van de installatie, nog enkele kleine aanpassingen aan het systeem dienen uitgevoerd te worden, die evenwel geen belemmering vormen 

           voor het normaal gebruik van de installatie, zal een voorlopig Indienststellingsrapport ondertekend worden. In elk geval zal CAME het volledig bedrag (“Prijs”) factureren

          voor zover nog niet tot facturatie zou zijn overgegaan.  Eens alle problemen opgelost zijn zal het definitief Indienststellingsrapport ondertekend worden.

           De Contractuele Waarborg (artikel 8) vangt evenwel pas aan vanaf de ondertekening van het Indienststellingsrapport.

9.7 Indien zulks is overeengekomen zal CAME voorzien in een opleiding voor het gebruik en het courant onderhoud van de installatie.

9.8 Door de enkele ondertekening van de verkoopovereenkomst, bevestigt de Klant dat hij alle noodzakelijke, gedetailleerde en onmisbare technische, commerciële en logistieke informatie aan CAME heeft bezorgd teneinde CAME toe te laten een aanvaardbare offerte van het Product en/of installatie aan te bieden, zonder dat CAME formeel aansprakelijk kan gesteld worden voor de keuze van het materiaal dat door CAME gebruikt wordt, derwijze dat geacht zal worden dat het door CAME gebruikte materiaal overeenstemt met de wensen en verlangens van de Klant.

10. HERSTELLINGEN

10.1 Elke herstelling van een Product aangevraagd door de Klant zal door CAME uitgevoerd worden, na akkoord nopens de kostprijs van deze reparatie. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn herstellingen  ‘op de site (locatie)’ uitgesloten.

10.2 De Klant zal de door CAME aangeboden procedure volgen. In elk geval zullen de arbeidsprestaties alsook de verplaatsingskosten (heen en terug) door de Klant gedragen worden.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De Producten blijven uitdrukkelijk eigendom van CAME tot en met de dag van volledige betaling door de Klant, ongeacht wie in bezit is van de Producten. Alle transportkosten of andere kosten gemaakt voor het recupereren en het uitbreken van de installatie van de Producten alsook buitengewone kosten en deze die ten laste gelegd kunnen worden van de Klant zullen aan de Klant aangerekend worden.

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1 De Klant is ervan op de hoogte dat de Producten beschermd zijn door het intellectueel eigendomsrecht eigen aan patenten alsmede het resultaat zijn van knowhow en vaardigheden, die exclusief toebehoren aan de CAME Group en de hieraan verbonden bedrijven.

12.2 Het is uitdrukkelijk verboden voor de Klant inbreuk te plegen op dit intellectueel eigendomsrecht van CAME en de Klant mag in geen geval de markeringen of andere kenmerkende tekens of logo’s van de Producten op enigerlei wijze verwijderen, wijzigen of aanpassen. Het is eveneens verboden om gelijk welke bijkomende markeringen aan de Producten toe te voegen. Elke vorm van of poging tot het namaken of het gebruiken van de CAME merknaam dan wel van de uiterlijke kenmerken van de CAME producten of merknaam is verboden, tenzij schriftelijk toegestaan door CAME.

12.3 In elk geval zal de aansprakelijkheid van CAME en/of de bedrijven die behoren tot de CAME groep, voor de vergoeding van de directe schade als gevolg van de schending van de intellectuele eigendomsrechten van derden, de Prijs van de Producten en/of de licentiekost niet overschrijden. Elke vergoeding voor indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

13. SOFTWARE

13.1 Een bestelling van een Product, kan ook betrekking hebben op de verkoop en/of licentie van Software, die eigendom is van CAME S.p.A. / bedrijven die tot de CAME Group behoren en/of derden. In elk geval wordt de broncode nooit meegeleverd.

13.2 Indien overeengekomen, wordt de licentie door CAME verleend doch deze is niet exclusief noch overdraagbaar (hierna genoemd “Licentie”). De kostprijs van deze licentie, indien zulks is voorzien, alsmede de duur en de looptijd ervan zullen in de bijzondere voorwaarden vermeld worden. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat het verlenen van een Licentie geen eigendomsrechten met zich meebrengt ten opzichte van de Software, die derhalve de uitsluitende eigendom blijft van de licentiegever.

13.3 Binnen het kader van deze overeenkomst worden volgende definities gehanteerd:

- “Software” betekent basisinstructies of gegevensbestanden die gelezen kunnen worden door een informatiedrager en/of uitgeprint kunnen worden.

- De “Apparatuur” zijn de Producten waarop de Software wordt geïnstalleerd.

- De “Operationele Omgevingsspecificaties” bestaan uit het formaat bestemd voor het desbetreffend product, de uitrusting en de programma’s waarvoor de Software is ontworpen en die toelaten dat de apparatuur functioneert.

13.4 Het kopiëren van de Software is enkel toegestaan voor archiverings- en veiligheidsdoeleinden.

13.5 Wanneer de Software niet op de Apparatuur kan gebruikt worden, en dit ten gevolge van een gebrekkige werking van de Apparatuur, mag de Software tijdelijk naar een ander computersysteem verplaatst worden, doch enkel tijdens de periode van het falen van de Apparatuur.

13.6 Het is verboden om de Software op meer dan één systeem te installeren.

13.7 Het is verboden om de programmering van de doelcode en / of de bronnen van de Software of gelijk welk deel hiervan te decompileren, te demonteren, na te maken of te wijzigen, op welke wijze ook.

13.8 Behalve back-ups of een tijdelijke installatie, moet elke kopie van de Software of gelijk wel deel hiervan, schriftelijk toegestaan worden door CAME of door de eigenaar van de Software.

13.9 De Klant gaat ermee akkoord dat het gebruik van de Software uitsluitend aangewend wordt voor het in gebruik nemen van de desbetreffende Apparatuur.

13.10 Enkel de Klant is aansprakelijk voor het gebruik van de Software en de mogelijke combinatie met andere programma’s, die niet door CAME geleverd zijn.

13.11 WAARBORG

13.11.1 De Software valt onder de duurtijd van de Contractuele Waarborg, zoals voorzien in artikel 8.

13.11.2 De Contractuele Waarborg kan enkel ingeroepen worden wanneer de Software volgens de correcte Omgevingsspecificaties gebruikt wordt. CAME kan niet garanderen dat de Software gebruikt mag worden in alle door de Klant geselecteerde combinaties, noch dat de Software aan alle behoeften voldoet van de Klant terwijl niet gegarandeerd kan worden dat de Software vrij is van elke fout bij de gebruikte combinaties

13.12 AANPASSINGEN EN WIJZIGINGEN

13.12.1 De vennootschap die eigenaar is van de Software behoudt zich het recht voor om de Software aan te passen en te updaten met een betere functionaliteit als doel.

13.12.2 In geval van updates en aanpassingen, zal CAME de Klant hiervan op de hoogte brengen, en voor zover de Klant hierin geïnteresseerd is, zal CAME hem de kostprijs laten kennen van de updates en de voorgestelde wijzigingen.

13.12.3 Wanneer de Klant deze updates of aanpassingen weigert, is CAME of de vennootschap die eigenaar is van de Software, niet aansprakelijk voor de slechte werking van de Software en / of de Apparatuur.

13.13 VERZAKING VAN DE LICENTIE

13.13.1 De Klant de Licentie verzaken mits het versturen van een aangetekende brief met ontvangstmelding middels het respecteren van een opzegtermijn van 60 (zestig) dagen.

In dergelijk geval zal de Klant het verschuldigde bedrag nog tot het einde van de opzegperiode moeten betalen en kan hij geen terugbetaling eisen van de licentiekost.

Ongeacht het voorafgaande, blijven de verplichtingen van de Algemene Voorwaarden gelden.

13.14 GEBRUIKSLICENTIES VAN DERDEN

Licenties, eigendom van derden vallen onder de licentievoorwaarden van de licentiegever. CAME is niet aansprakelijk voor gelijk welke inbreuk op deze voorwaarden door de Klant.

14. UITDRUKKELIJK ONTBINDINGSBEDING

Niet-, gedeeltelijke of laattijdige betaling van de Prijs door de Klant, bij toepassing van  artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden, zal aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst waarbij aan CAME het recht wordt toegekend de terugbetaling van de door haar geleden schade vanwege de Klant te vorderen alsmede de  teruggave te vorderen vanwege de Klant van de nog niet door de Klant betaalde Producten.

15. OVEREENKOMSTEN TUSSEN DE PARTIJEN

Indien overeenkomsten worden gesloten tussen CAME en de klant, reeds bestaande dan wel later getroffen overeenkomsten met betrekking tot de teruggave van Producten dan wel met betrekking tot betalingsmodaliteiten, gelden deze overeenkomsten boven de Algemene Verkoopvoorwaarden.

16.  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

16.1 Aankoopovereenkomsten gesloten met toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden maken het voorwerp uit van en dienen exclusief uitgelegd te worden naar de beginselen van het Belgisch recht.

16.2 Door ondertekening van de verkoopovereenkomst aanvaardt de Klant uitdrukkelijk en onherroepelijk de Algemene Verkoopvoorwaarden van CAME. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van de Klant en deze van CAME, aanvaardt de Klant formeel en zonder voorbehoud de Algemene Voorwaarden van CAME, zonder de geldigheid van gelijk welke clausule van deze overeenkomst te betwisten.

16.3 Elke betwisting van de bovengenoemde verkoopovereenkomst valt onder de bevoegdheid van de Belgische wet en is onderworpen aan de Belgische rechtsbevoegdheid. Bij discretionaire beslissing van CAME, zal elk geschil met betrekking tot de hierboven genoemde verkoopvoorwaarde(n) onderworpen worden aan een rechterlijke beslissing dan wel aan arbitrage.

16.4 Wanneer CAME beslist om het geschil  bij de rechtbank aanhangig te maken, zijn de bepalingen van artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing.

16.5 Wanneer CAME echter beslist om het geschil in verband met de verkoopovereenkomst aan arbitrage te onderwerpen zijn de voorzieningen van artikel 1676 van het Belgisch Gerechtelijk wetboek van toepassing. De arbitrage zal in het Nederlands worden gehouden en de zetel van deze arbitrage zal Brussel zijn. De rechtsregels van toepassing zijn de Belgische regels. De partijen sluiten uitdrukkelijk uit dat een verzoek tot weigering van het toepassen van arbitrage zou kunnen gesteld worden

16.6 Beide partijen (zowel Klant als CAME) bedingen dat elk geschil, al dan niet gebracht voor de Rechtbank, voorafgegaan moet worden door een poging tot een regeling in der minne tussen beide partijen. Beide partijen moeten de  persoon of personen aanduiden die hen zal vertegenwoordigen bij de onderhandeling teneinde een minnelijke regeling te bekomen.

16.7 Indien één of meerdere van deze bepalingen strijdig zouden zijn met de vigerende wetsbepaling dan wel hun geldigheid zouden missen zullen de overblijvende bepalingen volkomen toepasselijk blijven. De ongeldige bepaling zal vervangen worden door een geldige bepaling die het dichtst aanleunt bij de oorspronkelijke.

 

 

BE | NL

KIES UW LAND

Van waar bent u?