Are you a professional, an architect or a designer?

Here you can find a number of useful tools for your profession. Registration is easy: fill out the form with your details and you'll gain access to unique content!

Not a member yet?
Register now!
Login
Insert your login credentials

Uvjeti korištenja

OBVEZNE OPĆE INFORMACIJE

Ovaj web portal je isključivo vlasništvo tvrtke Came S.p.A., sa sjedištem u Via Martiri della Libertà 15, 31030 Dosson di Casier (TV), temeljni kapital 1.610.000,00 eura, upisane u Registar poslovnih subjekata u Trevisu pod br. TV03481280265, porezni i matični br. 03481280265 (u nastavku "CAME").
Odgovorna osoba za publikaciju je opunomoćeni upravitelj tvrtke CAME i može ga se kontaktirati na adresu e-pošte info@came.it.  Hosting portala nalazi se na prethodno navedenoj adresi tvrtke Came S.p.A.

1. Opći uvjeti uporabe

1.1 Ovi Opći uvjeti korištenja (u nastavku "Opći uvjeti") uređuju korištenje web portala dostupnog na URL adresi www.came.com (u nastavku "portal" fizičkim ili pravnim osobama iz cijelog svijeta, koje žele dobiti informacije općeg tipa o tvrtki CAME (u nastavku "korisnik").

1.2 Pri korištenju portala, korisnik je dužan poštivati talijanske propise na području zaštite intelektualnog i industrijskog vlasništva, u skladu sa zakonodavnom odlukom (D. Lgs.) br. 30/2005.

1.3 Korištenje portala snosi prihvat ovih Općih uvjeta.

1.4 CAME pridržava pravo na izmjenu, obustavu, ukidanje ili onemogućavanje portala ili njegovog sadržaja bez prethodne obavijesti.

1.5 CAME ne jamči neposredno ažuriranje informacija sadržanih na portalu.

1.6 Korisnik se obvezuje koristiti portal i sve druge podatke i/ili informacije dostupne na portalu isključivo u zakonite svrhe i u skladu s Općim uvjetima. Na svim kopijama informacija preuzetih s portala mora se navesti autorsko pravo i vlasništvo tvrtke CAME.

1.7 Odgovornost za korištenje portala snosi isključivo i jedino korisnik. Korisnik je dužan nadoknaditi štetu i osloboditi odgovornosti tvrtku CAME, kao i s njom povezane ili kontrolirane subjekte, njezine zastupnike, zaposlenike, suradnike, partnere i udružene subjekte za bilo kakav gubitak, štetu i odgovornost, troškove postupka (uključujući i nagrade) ili zahtjeve trećih osoba uslijed kršenja ovih Općih uvjeta i/ili korištenja portala i/ili kršenja primjenjivih zakona i/ili bilo kojeg prava trećih osoba.

1.8 CAME ne snosi odgovornost za:
a) bilo kakav informatički virus i/ili drugi element koji bi mogao uništiti i/ili oštetiti korisnikovo računalo i/ili podatke sadržane u istome;
b) nemogućnost korištenja portala od strane korisnika, iz bilo kojeg razloga;
c) štetu, neposredne ili posredne zahtjeve i/ili gubitke nastale uslijed nefunkcioniranja ili pogrešnog rada elektroničke opreme u vlasništvu korisnika, uključujući davatelje internetskih usluga, telefonskih i/ili internet veza kojima CAME ne upravlja izravno te uslijed radnji trećih osoba koje imaju pristup mreži.

2. Korištenje informacija i sadržaja portala

2.1 Informacije dostupne na portalu mogu se koristiti besplatno. Podaci su sasvim informativnog tipa te ne predstavljaju prijedlog ugovora ili ponudu javnosti za proizvode sadržane na portalu, niti se ti podaci mogu smatrati obvezujućima u bilo kakvim pregovorima i/ili trgovačkim odnosima, osim ako nije drugačije predviđeno.

2.2 Korisniku je zabranjen svaki oblik reprodukcije, izmjene, udvostručavanja, kopiranja, distribucije, prodaje ili bilo koji drugi oblik nezakonitog korištenja portala.

2.3 Korisnik se obvezuje da neće:
a. koristiti portal za klevetničke ili sramotne namjene, povredu prava trećih osoba, počinjenje ili pokušaj počinjenja
    kaznenog djela odnosno na bilo kakav nezakonit i/ili štetan način u odnosu na CAME i/ili treće osobe;
b. krivotvoriti podrijetlo portala i/ili bilo koju drugu vrstu funkcije dostupne na portalu;
c. revidirati, preinačavati, mijenjati, prilagođavati, izrađivati izvedena djela, prevoditi, dekompilirati, rastavljati, vršiti reverzni inženjering portala;
d. uništiti i/ili ograničiti rad portala, programske i hardverske opreme i/ili uređaja telekomunikacijskih tvrtke CAME i/ili trećih osoba;
e. prikupljati i/ili pohranjivati osobne podatke drugih korisnika.

2.4 U slučaju kršenja odredbi iz prethodnog odjeljka i/ili drugih zakonskih odredbi i/ili odredbi ovih Općih uvjeta, CAME pridržava pravo samoinicijativno i/ili na zahtjev nadležnih organa:

  • ukloniti s portala, u tehnički najkraćem mogućem roku, sve sadržaje koji izravno ili neizravno krše prethodni odjeljak i/ili druge zakonske odredbe i/ili ove Opće uvjete;
  • blokirati i/ili poništiti pristup portalu od strane korisnika koji je odgovoran za navedene prekršaje.

2.5 CAME u svakom slučaju ima pravo na nadoknadu štete koja nastane zbog tih prekršaja.

3. Poveznice na ili sa drugih resursa u internet mreži

3.1 Isključena je bilo kakva odgovornost tvrtke CAME glede ispravnosti eventualnih hipertekstualnih poveznica prisutnih na portalu na druga web-mjesta ili druge resurse u internet mreži.

3.2 CAME ne snosi odgovornost za sadržaj poveznice i/ili objavljeni materijal, također i promidžbeni, i/ili za proizvode i/ili usluge ponuđene na internet stranicama na koje vode poveznice. Navedeni materijali, proizvodi i/ili usluge ne mogu se smatrati na bilo koji način pod pokroviteljstvom, zajednički i/ili podržani od strane CAME.  Odgovornost za korištenje tih materijala i/ili kupovinu proizvoda i/ili usluga snosi isključivo korisnik.

3.3 Korisnik se obvezuje da neće stvarati poveznice na portal s drugih web-mjesta bez prethodne pismene privole CAME. U svakom slučaju, CAME ne snosi odgovornost za stvaranje takvih poveznica na portal, čak i uz odobrenje te pridržava pravo u svakom trenutku zatražiti uklanjanje istih. Poveznica na portal mora obvezno dovesti korisnika na početnu stranicu portala.

4. Zaštitni znak

4.1 Korisnik je upoznat s tim da CAME ima isključivo pravo na uporabu slika, obilježja, logotipova i drugih nematerijalnih dobara sadržanih na portalu.

4.2 CAME korisniku ne priznaje nikakvo pravo, pravni naslov, interes ili mogućnost u svezi s bilo kojim pravom intelektualnog vlasništva ili drugih prava, uključujući patente, nacrte, zaštitne znakove, autorska prava, prava na bazu podataka, prava na povjerljive informacije ili poslovne tajne, a koji su vlasništvo ili za koje pravni naslov ima tvrtka CAME i/ili druge s njom povezane ili kontrolirane tvrtke.

4.3 Za sva pitanja koja nisu izričito uređena ovim Općim uvjetima vrijedi dokument "Uporaba slika, obilježja, logotipova i drugih nematerijalnih dobara - Neregistrirani korisnik".

4.4 Za registrirane korisnike portala predviđeni su drugi, specifični uvjeti uporabe slika, obilježja, logotipova i drugih nematerijalnih dobara, navedeni na stranicama za registrirane korisnike portala.

5. Mjerodavni zakon i sudska nadležnost

5.1 Opće uvjete i odnose između CAME i korisnika uređuju talijanski zakoni.

5.2 Sva pitanja koja nastanu u svezi s ovim Općim uvjetima rješavat će se prema propisima talijanskog prava. Svi sporovi podliježu talijanskoj sudskoj nadležnosti te će za rješavanje istih isključivu nadležnost imati Sud u Trevisu (Italija). CAME u svakom slučaju pridržava pravo podnošenja tužbe protiv Korisnika sudu one države u kojoj Korisnik ima prebivalište ili pravno sjedište.

5.3 Neostvarivanje prava ili neprovođenje odredbi iz Općih uvjeta od strane tvrtke CAME ne predstavlja odstupanje od istih, osim uz izričitu pismenu izjavu tvrtke CAME.

6. Zaštita osobnih podataka na internet stranicama

Came S.p.A. izjavljuje da će se osobni podaci prikupljeni od korisnika prilikom posjećivanja portala obrađivati sukladno odredbama o zaštiti osobnih podataka koje su navedene na web portalu www.came.com.

7. Razno

7.1 Izostanak žurno poduzetih mjera ne znači da CAME odstupa od ostvarivanja svojih prava.

7.2 CAME će sa zadovoljstvom primiti od korisnika informacije i/ili prijedloge koji se tiču portala.

7.3 Korisnik može kontaktirati administratora portala na adresu e-pošte: info@came.it ili na prethodno navedenu adresu pravnog sjedišta CAME. Prijedlozi i/ili informacije koje korisnik na takav način uputi tvrtki CAME ne obrađuju se kao povjerljive informacije i mogu se koristiti bez ograničenja. Korisnik snosi odgovornost u slučaju da informacije upućene tvrtki CAME povređuju prava trećih osoba.

 

UVJETI KORIŠTENJA STRANICA ZA
REGISTRIRANE KORISNIKE

1.1 Pristup stranicama za registrirane korisnike portala (u nastavku "stranice za registrirane korisnike") dopušten je isključivo profesionalnim korisnicima koji obavljaju djelatnost prodaje, instaliranja, podrške i/ili savjetovanja za proizvode sa zaštitnim znakom CAME, a čiji zahtjev za registraciju na stranice za registrirane korisnike je odobren od strane CAME (u nastavku "registrirani korisnik"). Odobrenje navedenog zahtjeva za registraciju podliježe prihvatu, od strane korisnika, sljedećih dokumenata:

a) ovih Općih uvjeta portala www.came.com;
b) uvjeta "Uporabe slika, obilježja, logotipova i drugih nematerijalnih dobara za registrirane korisnike" (Uvjeti uporabe);
c) Obavijest o zaštiti osobnih podataka (Privacy Policy).

U smislu i temeljem čl. 1341. i 1342. talijanskog Građanskog zakonika, također izjavljujem da izričito i bezuvjetno prihvaćam odredbe sadržane u odjeljcima 1.5, 1.8 i 3 (ograničenje odgovornosti CAME); 5.2 (nadležni sud) Općih uvjeta.

1.2 Zahtjev za registraciju se odobrava uz dodatni uvjet istinitosti i točnosti podataka koje profesionalni korisnik priopći tvrtki CAME prilikom registracije.

1.3 Registrirani korisnik može koristiti posebne usluge koje CAME pruža kao potporu njegovoj trgovačkoj djelatnosti (u nastavku "Usluge").

1.4 Očuvanje registracije na stranicama za registrirane korisnike portala predstavlja bitan i neophodan uvjet za korištenje usluga. Obustava i/ili brisanje registracije na stranicama za registrirane korisnike portala, iz bilo kakvog razloga, automatski uvjetuje nemogućnost korištenja usluga.

1.5 Registrirani korisnik obvezuje se čuvati tajnost pristupne lozinke na stranice za registrirane korisnike svojeg korisničkog računa, a također je dužan od svojih zaposlenika i/ili suradnika zahtijevati poštivanje ovih uvjeta korištenja stranica za registrirane korisnike. Osim toga, registrirani korisnik snosi odgovornost u odnosu na CAME za eventualno kršenje ovih uvjeta korištenja, također i od strane njegovih zaposlenika i/ili suradnika.

1.6 Usluge smije koristiti isključivo registrirani korisnik, a koji ne smije otkriti ili objaviti trećim osobama sadržaj istih ili druge povjerljive informacije tvrtke CAME (na primjer tehničke podatke o proizvodima CAME, politike cijena i popusta idr.) koje sazna prilikom pristupa na stranice za registrirane korisnike.

1.7 Za sva pitanja koja nisu izričito predviđena u ovim uvjetima korištenja, u potpunosti se primjenjuju Opći uvjeti korištenja portala www.came.com.

 

U smislu i temeljem čl. 1341. i 1342. talijanskog Građanskog zakonika, također izjavljujem da izričito i bezuvjetno prihvaćam odredbu sadržanu u odjeljku 1.6 ovih uvjeta korištenja stranica za registrirane korisnike.