INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SEKCJI „GDZIE KUPIĆ”

1. Cel

1.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanym „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe podane w związku z żądaniem udzielenia informacji są wykorzystywane do realizacji Państwa żądania o skontaktowanie z upoważnionym przez CAME Sp. z o.o. podmiotem wybranym przez Państwa za pośrednictwem formularza dostępnego w witrynie CAME Sp. z o.o., będącego administratorem danych.

1.2 Za Państwa uprzednią pisemną zgodą, Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez administratora danych zgodnie z postanowieniami pkt 3.1 w celu przeprowadzenia ankiet i wypełnienia kwestionariuszy umożliwiających ocenę Państwa postrzegania świadczonych usług i podniesienia ich jakości („Ocena za pośrednictwem ankiety”).

2. Niezbędne dane, które zbieramy

2.1 Należy podać dane w polach oznaczonych gwiazdką, abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa żądanie. Brak tych danych będzie równoznaczny z odrzuceniem Państwa żądania złożonego za pośrednictwem formularza.

3. Sposób przetwarzania i długość przechowywania Państwa danych

3.1 Przetwarzanie danych do każdego z wyżej wymienionych celów odbywa się z na papierze, w sposób zautomatyzowany lub z użyciem środków elektronicznych, w szczególności za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, połączeń telefonicznych, SMS-ów i MMS-ów, faksów i wszelkich innych środków technologii informatycznych, takich jak strony internetowe, telefony komórkowe, aplikacje i tym podobne, które zapewniają bezpieczeństwo i poufność zgodnie z tzw. zasadą domyślnej ochrony danych osobowych, co oznacza, że ​​obsługa Państwa danych osobowych jest realizowana przez nas w możliwie najbezpieczniejszy sposób, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się Państwa danych osobowych.

3.2 Przekazywane nam Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób opisany powyżej, z przestrzeganiem wiążących naszą firmę zobowiązań dotyczących poufności i zgodności z prawem tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia usług zgodnie z pkt 1.1 przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Ponadto Państwa dane nie będą rozpowszechniane.

3.3 W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przeprowadzenie oceny za pośrednictwem ankiety, Państwa dane będą przechowywane do momentu cofnięcia Państwa zgody lub wykonania przez Państwa prawa do sprzeciwu. W każdym przypadku przekazane dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby oceny za pośrednictwem ankiety przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

4. Subiektywne ograniczenia

Aby zarejestrować się w celu korzystania z usług dostępnych na witrynie należy mieć ukończone co najmniej 16 lat.

5. Zgoda

Państwa zgoda nie jest wymagana, gdy przetwarzanie danych:

a) jest konieczne do wywiązania się z zobowiązań prawnych, regulacyjnych lub norm UE;

b) jest konieczne do wywiązania się z zobowiązań umownych, które podjęli Państwo jako użytkownik lub do spełnienia, przed zakończeniem umowy, Państwa konkretnych żądań;

c) dotyczy danych pochodzących z publicznych rejestrów, wykazów, ogólnie dostępnych aktów lub dokumentów, bez uszczerbku dla jakichkolwiek ograniczeń i warunków ustanowionych na mocy praw, rozporządzeń lub normy europejskich przyjętych w zakresie znajomości i ujawniania danych.

W dowolnym momencie mają Państwa prawo do cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na ocenę za pośrednictwem ankiety, marketing bezpośredni i profilowanie na warunkach określonymi w art. 7 poniżej.

6. Komunikacja i przekazywanie danych.

Aby odpowiedzieć na wszelkie przesłane do nas żądania, możemy udostępniać dane:

• Pracownikom i personelowi, który jest właściwie upoważnionemu do przetwarzania danych, którym takową czynność powierzono;

• Personelowi i członkom kadry kierowniczej spoza firmy, którzy zostali wyznaczeni i przypisani do wykonywania takowych czynności.

Ponadto, Państwa dane osobowe przekazane poprzez wypełnienie formularza zostaną przekazane instalatorowi/agentowi wybranemu przez Państwo na witrynie, z którym to instalatorem/agentem pragniecie się Państwo skontaktować.

6.2 Za Państwa uprzednią pisemną zgodą Państwa dane będą udostępniane podmiotom zależnym, spółkom stowarzyszonym lub spółkom należącym do naszej Grupy, które mogą przetwarzać dane do celów określonych w punkcie 1.5.

7. Państwa prawa

Macie Państwo prawo zażądać, aby nie otrzymywać newslettera, a także, w każdym przypadku, cofnąć udzieloną nam uprzednio zgodę. Macie Państwo prawo do zażądania uzyskania dostępu, korekty, usunięcia, czyli prawo do „bycia zapomnianym”, prawo do ograniczenia przetwarzania i do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 15 i kolejnych RODO, jak również prawo do wnoszenia skarg do właściwych organów nadzorczych (art. 77 RODO) w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych lub prawo do skorzystania ze środków ochrony prawnej przed właściwym sądem (art. 79 RODO).

Pełny tekst rozporządzenia RODO znajduje się pod linkiem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA

Wszelkie wnioski i prośby proszę kierować bezpośrednio do siedziby Came Poland, drogą mailową cpl.privacy@came.com lub telefonicznie/faxem: +48 22 836 99 20.

8. Administrator danych

Administratorem danych jest spółka Came Poland z siedzibą przy ul. Okólnej 48, 05-270 Marki NIP: 5252494895.

PL | PL

WYBIERZ KRAJ

Skąd pochodzisz?