1. Doeleinden

Krachtens de artikelen 13.1 en 14.1 van de EU-verordening 679/2016 getiteld “General Data Protection Regulation” (Algemene verordening gegevensbescherming) en het art. 13 van het Italiaanse wetsbesluit 196-2003 getiteld “Privacywet” informeren wij u dat de verwerking van de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens uitsluitend is gericht op het verzenden door CAME S.p.A van de e-mail met de downloadlink voor de software CAME IP360H-Pack en de activeringscode.

 

2. Verzamelde gegevens. Noodzakelijkheid.

2.1. De verstrekking van de met een asterisk gemarkeerde gegevens is noodzakelijk om het bovengenoemde doel te bereiken. De verstrekking en verwerking ervan zijn verplicht; bij gebrek hieraan zal het niet mogelijk zijn om gevolg te geven aan het verzoek om de software CAME IP360H-Pack te downloaden.

 

3. Verstrekking van de gegevens. Verwerkingswijzen en bewaartermijn.

3.1 De gegevens worden niet alleen met elektronische middelen gebruikt, maar ook met papieren documenten die geschikt zijn om de veiligheid en de vertrouwelijkheid te garanderen volgens de zogenaamde "data protection by default", d.w.z. de toepassing van maatregelen om de risico's op de verspreiding van gegevens tot een minimum te beperken.
3.2 De verzamelde gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 

4. Toestemming

Toestemming is niet vereist wanneer de verwerking:
a) noodzakelijk is om te voldoen aan een verplichting die is vastgelegd in de wet, in een verordening of in de communautaire wetgeving;
b) noodzakelijk is voor de uitvoering van verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering, vóór de sluiting van de overeenkomst, van specifieke verzoeken van de betrokkene;
c) betrekking heeft op gegevens uit openbare registers, lijsten, akten of documenten die voor iedereen toegankelijk zijn, onverminderd de beperkingen en voorwaarden die in de wetten, verordeningen of communautaire wetgeving zijn bepaald voor de kennisneming en de bekendmaking van de gegevens.

 

5. Subjectieve beperkingen

Het downloaden van de software CAME IP360H-Pack is voorbehouden aan personen die achttien jaar of ouder zijn.

 

6. Rechten van de betrokkenen

6.1. U kunt elke gegeven toestemming herroepen en uw recht van toegang, recht op rectificatie, verwijdering (het zogenaamde recht om te worden vergeten), beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en verzet uitoefenen, erkend in respectievelijk de artikelen 15-16-17-18-20-21 van de GDPR, waarvan de volledige tekst hier beschikbaar is https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
6.2. Verzoeken dienen naar dit e-mailadres te worden gestuurd: privacy@came.it, of naar het faxnummer (+39)04224941.

 

7. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is CAME S.p.A., Fisc. nr. en btw-nr. 03481280265, via Martiri della Libertà 15, 31030 Dosson di Casier (TV), Italië

GLOBAL | EN

CHOOSE YOUR COUNTRY

Where do you come from?