BELANGRIJK - lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (“EULA”) aandachtig en verzeker u ervan dat u deze volledig begrijpt.
Deze EULA is een wettelijk contract tussen de gebruiker en CAME S.p.A., een onderneming naar Italiaans recht met zetel in Dosson di Casier (TV) – Italië, via Martiri della Liberta 15 (hierna “CAME” genoemd). De voorwaarden van deze EULA dienen gelezen en aanvaard of geweigerd te worden voor de Software CAME wordt geïnstalleerd of gebruikt (zoals hierna omschreven). Door op de knop "aanvaarden" te klikken, bevestigt de gebruiker dat hij alle voorwaarden van de EULA heeft gelezen, begrepen en aanvaard, waardoor deze in alle opzichten bindend wordt. Als de gebruiker de voorwaarden niet aanvaardt, mag hij de Software Adobe niet downloaden, installeren en gebruiken.
Met de term “Software CAME” wordt de volledige inhoud van het bestand bedoeld (met inbegrip van datgene wat in detail beschreven wordt in het onderstaande artikel 3) dat door CAME elektronisch overgedragen wordt, dat software, geschreven materialen of bijbehoren verklarende bestanden (documentatie) en lettertypes (font) bevat.

 

1. Onderwerp van de licentie

CAME verstrekt aan de gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Software CAME overeenkomstig deze EULA. De Software CAME wordt verstrekt met een niet-verkochte licentie. Alle rechten die niet uitdrukkelijk verstrekt worden krachten deze EULA zijn voorbehouden voor CAME, zijn leveranciers en zijn licentiegevers.

 

2. Eigendom

CAME blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software CAME.
De rechten van de gebruiker met betrekking tot het gebruik van de Software CAME zijn beperkt tot wat uitdrukkelijk toegestaan wordt door deze EULA, er wordt geen enkel ander recht in verband met de Software CAME en elk onderdeel ervan of een recht van intellectuele eigendom verleend of bedoeld.
De structuur, de organisatie en de code van de Software CAME zijn een belangrijk intellectueel eigendom van CAME, zijn leveranciers en zijn licentiegevers.
De merken van derde partijen die hier vermeld worden zijn eigendom van de desbetreffende eigenaars.

 

3. Software van derde partijen

De Software CAME bevat het product ADOBE FLASH® PLAYER, dat eigendom is van Adobe en onderworpen is aan een licentiecontract met derde partijen dat het gebruik, de installatie, het kopiëren, het verdelen, het uitvoeren en het weergeven van dit product regelt als onderdeel van de Software CAME.
De gebruiker neemt kennis van het feit dat deze EULA geen enkel recht verstrekt in verband met het product ADOBE FLASH® PLAYER, dus - waaronder, maar niet beperkt tot – geen enkel recht van intellectuele eigendom of recht om updates, wijzigingen, ondersteuning te ontvangen.
Meer in het algemeen neemt de gebruiker kennis van het feit dat deze EULA hem geen enkel recht verstrekt in verband met geen enkel merk van CAME, zijn leveranciers en zijn licentiegevers.

 

4. Beperkingen en restricties

Het is de gebruiker niet toegestaan:
a) de Software CAME te verdelen en te kopiëren, alsook elke component waaruit het bestaat (bijvoorbeeld ADOBE FLASH® PLAYER);
b) de Software CAME te wijzigen en afgeleide producten ervan te creëren, alsook elke component waaruit het bestaat (bijvoorbeeld ADOBE FLASH® PLAYER);
c) de Software CAME, alsook elke component waaruit het bestaat (bijvoorbeeld ADOBE FLASH® PLAYER) te decompileren, reverse engineering toe te passen, te demonteren en op om het even welke waarneembare manier te beperken;
d) een licentie te verlenen voor de toegang tot de Software CAME en de onderdelen ervan (bijvoorbeeld ADOBE FLASH® PLAYER) of de begeleidende documenten of deze te verhuren, verkopen of te belemmeren.

 

5. Beperkingen van de garantie

De gebruiker erkent uitdrukkelijk en aanvaardt dat het gebruik van de Software CAME verleend wordt in de huidige toestand en zonder garanties in om het even welke vorm. CAME, zijn leveranciers en zijn licentiegevers sluiten uitdrukkelijk om het even welke garantie uit in verband met de Software CAME en elke onderdeel ervan.
CAME, zijn leveranciers en zijn licentiegevers sluiten in het bijzonder, zonder beperking, om het even welke garantie of voorwaarde of verklaring met betrekking tot de prestaties, met inbegrip van de garanties inzake verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, capaciteit, prestaties, van de Software CAME en elk onderdeel ervan, evenals om het even welke garantie met betrekking tot inbreuken op het recht op intellectuele eigendom van derden.
In het bijzonder garandeert CAME niet dat de Software CAME ononderbroken en onbeperkt beschikbaar zal zijn.
De gebruiker neemt kennis van het feit dat de Software CAME niet compatibel is met computers met Linux- en Mac OS-besturingssystemen, noch met tablets en smartphones met om het even welk besturingssysteem.

 

6. Uitsluiting van schade en beperking van aansprakelijkheid

In geen enkel geval zijn CAME, zijn leveranciers en zijn licentiegevers aansprakelijk ten opzichte van de gebruiker, krachtens om het even welke wettelijke theorie, voor schade, klachten of kosten van welke aard ook, noch voor indirecte, toevallige, speciale of later volgende schade, zoals het verlies of beschadigen van gegevens en/of winst, inactiviteitskosten, kosten voor eigen van derden voor gebreken, plichtsverzuim, vertraging, materiële schade.
Niets in dit contract beperkt of sluit aansprakelijkheid uit die niet beperkt of uitgesloten kan worden volgens het toepasselijk recht. Wanneer de beperkingen van de garanties of het uitsluiten van de aansprakelijkheid niet van toepassing zijn, wordt de aansprakelijkheid van CAME zoveel beperkt als toegestaan is door de toepasselijke wetgeving.

 

7. Duur en beëindiging

De duur van deze EULA gaat in op de dag dat de Software CAME gedownload wordt en loopt voor onbepaalde tijd; de gebruiker kan de EULA op elk moment stopzetten door het gebruik van de Software CAME te beëindigen, onverminderd het recht van CAME om dit contract op te zeggen als de gebruiker de voorwaarden ervan niet naleeft.
In geval van beëindiging door CAME: i) moet de gebruiker onmiddellijk het gebruik van de Software CAME onderbreken en alle kopieën van de Software CAME en alle componenten ervan die in zijn bezit of beheer zijn vernietigen en CAME er schriftelijk van op de hoogte brengen dat aan deze verplichting voldaan is, binnen 7 (zeven) dagen na de beëindiging van het contract; ii) heeft CAME geen verdere verplichtingen om de gebruiker enige dienstverlening te verstrekken die verband houdt met deze EULA. De respectieve rechten en plichten van de partijen krachtens de artikelen 5, 6, 8, 9, 10 en 11, alsook de volgende paragraaf, zullen de beëindiging van deze EULA door CAME overleven, alsook het beëindigen van het gebruik van de Software CAME door de gebruiker.
Hoe dan ook, de gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat vanaf 31.10.2021 CAME niet langer verplicht is - bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: assistentie en/of updates - te leveren aan de gebruiker met betrekking tot de Software CAME in volledige omvang.

 

8. Toepasselijke recht, rechtsbevoegdheid en bevoegde rechtbank

Deze EULA valt in alle opzichten onder de Italiaanse wetgeving, met uitdrukkelijke uitzondering van de voorschriften inzake de collisieregels en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop. Alle partijen geven onherroepelijk de toestemming tot de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Rechtbank met zetel te Treviso (Italië) voor om het even welke kwestie die voortkomt uit of betrekking heeft op dit contract. Elk geschil dat afkomstig is van of betrekking heeft op deze EULA zal uitsluitend ingesteld worden in Italië en voor de Rechtbank van Treviso.

 

9. Uitvoerbeperkingen

De gebruiker aanvaardt de Software CAME te gebruiken in overeenstemming met de wetten, beperking en voorschriften die toegepast worden door Ministerie van Handel van de Verenigde Staten van Amerika of door organisaties van de Amerikaanse overheid, alsook de maatregelen van de Europese Unie of overheidsagentschappen van andere landen.
De gebruiker aanvaardt tevens het verbod op het downloaden, exporteren, opnieuw exporteren, verzenden en gebruiken van de Software CAME: i) in PRC, Cuba, Iran; ii) aan personen die zich op de lijsten bevinden van geweigerde burgers of orden van het Ministerie van Handel en Financiën van de Verenigde Staten van Amerika die u hier kunt raadplegen.
De Software CAME kan verder ook onderhevig zijn aan de export- of importwetgeving of de wetgeving van andere landen.
De gebruiker garandeert en verklaart bovendien, op het moment dat hij deze EULA aanvaardt, dat hij geen staatsburger is van, noch gedomicilieerd is of verblijft in PRC, Iran, Cuba en niet onderhevig is aan beperkingen om de Software CAME met al zijn componenten te ontvangen, alsook de volgende lijst die toegankelijk is via deze koppeling of daarmee gelijkgestelde restricties.
De gebruiker garandeert uitdrukkelijk en verklaart dat hij geen staatsburger is van, noch gedomicilieerd is of verblijft in de PRC.
Alle rechten met betrekking tot het gebruik van de Software CAME worden verleend mits intrekking wanneer de voorwaarden in dit artikel niet nageleefd worden.

 

10. Toestemming tot het creëren van peer-to-peercommunicatie

De Software CAME is ontworpen voor communicatie "peer-to-peer" tussen gebruiker met computers en andere toestellen met als doel rechtstreekse communicatie, zowel audio/video als tekstberichten, met behulp van servers en toestellen van het video-intercomsysteem. De Software CAME maakt een aantal gegevens met betrekking tot de account van het video-intercomsysteem van de gebruiker en andere subjecten en computers of toestellen van het video-intercomsysteem.
De gebruiker neemt kennis van het feit en aanvaardt dat de Software CAME dergelijke communicatie mogelijk maakt en aanvaardt dat CAME op geen enkele wijze aansprakelijk is en zal zijn voor het gedrag van derden en/of van hun computers die communiceren met de gebruiker of zijn computer ten gevolge van de installatie of het gebruik van de Software CAME.

 

11. Privacy

Het downloaden van de Software CAME via de website van CAME www.came.com gaat uit van het overdragen van een aantal noodzakelijke gegevens die de gebruiker op correcte en waarheidsgetrouwe wijze dient mee te delen om deze EULA uit te voeren.
De persoonsgegevens van de gebruiker zullen door CAME verwerkt worden zoals vermeld in het privacybeleid dat kunt raadplegen via de volgende koppeling.

 

12. Algemene bepalingen

Indien één of meerdere bepalingen van deze EULA onwettig of nietig blijken te zijn, of om het even welke reden niet toegepast kunnen worden, blijven de andere prognoses van de EULA geldig en effectief.
Deze EULA vertegenwoordigt de definitieve overeenkomst tussen CAME en de gebruiker in verband met de Software CAME en vervangt om het even welke vorige verklaring, verplichting of bericht hierover.
Deze EULA is opgesteld in het Nederlands en de gebruiker komt overeen dat de Italiaanse taal van de EULA overwicht heeft in geval van een conflict tussen de Italiaanse versie en om het even welke versie in een andere taal.

GLOBAL | EN

CHOOSE YOUR COUNTRY

Where do you come from?