Nota Prawna | CAME

Nota Prawna

Używanie obrazów, znaków graficznych wyróżniających firmę, logo i innych dóbr niematerialnych będących własnością CAME Cancelli Automatici S.p.A.

Z zastrzeżeniem pisemnego upoważnienia ze strony Came Cancelli Automatici S.p.A. (zwanej dalej “CAME”), Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z Obrazów i Logo umieszczonych w portalu www.came.com w rozumieniu obowiązujących przepisów, a w szczególności prawa o ochronie własności intelektualnej i przemysłowej, i w odniesieniu do których CAME posiada wyłączne prawo użytkowania (zwanych dalej “Obrazy i Logo CAME”), jak również do przestrzegania poniższych warunków:

  1. Użytkownik zobowiązuje się do nierejestrowania Obrazów i Logo CAME, ani do upoważniania i/lub nakłaniania do takiej rejestracji przez podmioty trzecie.

  2. Użytkownik nie może wykorzystywać Obrazów i Logo CAME we własnym przedsiębiorstwie, w szyldzie lub nazwie przedsiębiorstwa. Użytkownik nie może również używać żadnych słów, znaków, marek, logo lub nazw domeny takich samych lub podobnych do Obrazów i Logo CAME, czy też takich, które mogłyby zostać pomylone z Obrazami i Logo CAME.

  3. CAME zastrzega sobie prawo do zlecenia Użytkownikowi, w każdym momencie i z jakichkolwiek przyczyn, usunięcia, na jego koszt, treści uznanych za szkodliwe odwołujących się do nazwy i reputacji CAME i grupy, do której CAME należy.

  4. Użytkownik ma obowiązek wypłacenia odszkodowania i chronienia firmy CAME, jak również podmiotów z nią powiązanych, lub kontrolowanych przez nią, jej przedstawicieli, pracowników, współpracowników, partnerów, innych członków przed jakimikolwiek stratami, szkodami, odpowiedzialnością, kosztami procesowymi lub honorariami, lub wnioskami ze strony podmiotów trzecich prezentowanymi w wyniku nielegalnego korzystania z Obrazów i Logo CAME, jak również przed informacjami szkodliwymi dla nazwy i reputacji CAME i grupy, do której CAME należy, jej filii i wspólników i/lub członków Zarządu.

  5. Wszelkie sprawy dotyczące warunków użytkowania stanowiących treść niniejszego dokumentu będą regulowane zgodnie z przepisami prawa włoskiego. Wszelkie kontrowersje będą rozpatrywane zgodnie z prawem włoskim i rozstrzygane przez właściwy Sąd w Treviso (Włochy) W każdym bądź razie spółka CAME zastrzega sobie prawo do wezwania Użytkownika przed Sądy w kraju, w którym Użytkownik posiada zameldowanie lub siedzibę prawną.