Regulamin | CAME

Regulamin

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA

Niniejsza strona internetowa jest wyłączną własnością spółki CAME Cancelli Automatici S.p.A., z siedzibą prawną przy Via Martiri della Libertà 15, 31030 Dosson di Casier (TV), kapitał spółki 1.610.000,00 Euro, zarejestrowaną w Rejestrze przedsiębiorstw w Treviso z numerem TV03481280265, numer identyfikacji podatkowej i do celów podatku VAT numer 03481280265 (dalej zwana “CAME”).
Dyrektor Generalny spółki CAME jest odpowiedzialny za publikację i można się z nim kontaktować pod adresem poczty elektronicznej info@came.it. Serwer hostingowy portalu jest zainstalowany w siedzibie spółki CAME Cancelli Automatici S.p.A. pod wyżej wskazanym adresem.

1. Ogólne zasady korzystania

1.1 Niniejsze ogólne zasady korzystania (zwane dalej “Zasadami Ogólnymi” określają zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem URL www.came.com (zwanego dalej “Portalem”) przez wszystkie osoby, fizyczne lub prawne, celem uzyskania informacji natury ogólnej na temat CAME (zwanego dalej “Użytkownikiem “).

1.2 Korzystając z Portalu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania odnośnych włoskich przepisów dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej w myśl włoskiego Rozporządzenia z mocą ustawy nr 30/2005r.

1.3 Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z zaakceptowanie niniejszych Zasad Ogólnych.

1.4 CAME zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, zawieszenia, usunięcia lub dezaktywowania Portalu lub jego zawartości, bez obowiązku informowania o tym.

1.5 CAME nie gwarantuje natychmiastowej aktualizacji informacji zamieszczonych na Portalu.

1.6 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z portalu i wszelkich danych i/lub informacji dostępnych na nim wyłącznie do legalnych celów i zgodnie z Zasadami Ogólnymi. Każda informacja pobrana z Portalu powinna zawierać informacje o prawach autorskich i o właścicielu, czyli CAME.

1.7 Użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną za korzystanie z Portalu. Użytkownik ma obowiązek wypłacenia odszkodowania i chronienia CAME, jak również spółek z nią powiązanych lub kontrolowanych przez nią, jej przedstawicieli, pracowników, współpracowników, partnerów i innych członków, przed jakimikolwiek stratami, szkodami, odpowiedzialnością, kosztami sądowymi (z wyłączeniem honorarium) lub roszczeniami ze strony podmiotów trzecich, będących wynikiem naruszenia niniejszych Zasad Ogólnych i/lub naruszenia mających zastosowanie przepisów prawa i/lub wszelkich praw podmiotów trzecich.

1.8 CAME nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
a. wszelkie “wirusy” informatyczne i/lub wszelkie inne elementy, które mogą zniszczyć i/lub uszkodzić komputer Użytkownika i/lub dane w nim zawarte;
b. niemożność, z jakichkolwiek względów, korzystania z Portalu przez Użytkownika;
c. szkody, roszczenia i/lub straty, bezpośrednie lub pośrednie, będące wynikiem niefunkcjonowania i/lub wadliwego funkcjonowania aparatury elektronicznej będącej własnością Użytkownika, włączając w to Internet Service Providers, połączenia telefoniczne i/lub telematyczne nie zarządzane bezpośrednio przez CAME, jak również działania podmiotów trzecich mających dostęp do sieci.

2. Korzystanie z informacji i treści Portalu

2.1 Z informacji dostępnych w Portalu można korzystać nieodpłatnie. Rzeczone informacje mają czysto informacyjny charakter i, z zastrzeżeniem innych ustaleń, nie stanowią propozycji umownej, ani oferty handlowej dotyczącej produktów zamieszczonych w Portalu, wspomniane informacje nie mogą być również uznane z wiążące w jakichkolwiek negocjacjach i/lub relacjach handlowych.

2.2 Użytkownika obowiązuje zakaz wszelkich form reprodukcji, wprowadzania zmian, powielania, kopiowania, rozprowadzania, sprzedaży lub jakiejkolwiek innej formy nielegalnego korzystania z Portalu.

2.3 Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Portalu:
a. w celach mających charakter zniesławienia, obscenicznych, naruszających prawa podmiotów trzecich, do komentowania czy usiłowania wystawiania komentarzy w celach związanych z przestępstwem lub w jakikolwiek sposób nielegalnych i/lub ze szkodą dla spółki CAME i/lub podmiotów trzecich;
b. w celach fałszowania pochodzenia Portalu i/lub jakiejkolwiek innej funkcji dostępnej na Portalu;
c. w celach zrewidowania, zmieniania, modyfikowania, dopasowywania, tworzenia dzieł pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, rozmontowywania, przeprowadzania reverse engineeringu Portalu;
d. w celach niszczenia i/lub ograniczania funkcjonowania Portalu, oprogramowania, sprzętu i/lub instalacji telekomunikacyjnych spółki CAME i/lub podmiotów trzecich;
e. w celach zbierania i/lub magazynowania danych osobowych innych Użytkowników.

2.4 W przypadku naruszenia wcześniejszego paragrafu i/lub innych przepisów i/lub niniejszych Zasad Ogólnych, spółka CAME zastrzega sobie prawo, z własnej inicjatywy i/lub na wniosek właściwych władz:

  • do usunięcia z Portalu, w najkrótszym, technicznie możliwym czasie, wszystkich treści, które, bezpośrednio lub pośrednio, naruszają wcześniejszy paragraf i/lub inne przepisy prawa i/lub niniejsze Zasady Ogólne;

  • do zablokowania i/lub anulowania dostępu do Portalu Użytkownika, który jest odpowiedzialny za tego typu naruszenia.

2.5 CAME zastrzega sobie w każdym bądź razie prawo do uzyskania odszkodowania za szkody poniesione w wyniku rzeczonych naruszeń.

3. Dostęp do innych zasobów sieci Internet (link)

3.1 CAME nie ponosi żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie ewentualnych hiperłączy do innych stron internetowych lub do innych zasobów sieci internetowej, obecnych na Portalu.

3.2 CAME nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść linków i/lub publikowanych materiałów, również reklamowych, i/lub produktów, ani też za usługi oferowane na stronach, do których prowadzą linki. Tego typu materiały, produkty i/lub usługi nie mogą być uznawane w żaden sposób za sponsorowane, ujawnianych i/lub wspierane przez spółkę CAME. Wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z rzeczonych materiałów i/lub zakup rzeczonych produktów i/lub usług.

3.3 Użytkownik zobowiązuje się nie tworzyć linków z innych stron internetowych prowadzących do Portalu, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody ze strony CAME. W każdym bądź razie, tworzenie tego typu linków do Portalu, również tam, gdzie są one upoważnione, nie prowadzi w żaden sposób do przejęcia odpowiedzialności ze strony CAME, która zastrzega sobie prawo do zlecenia usunięcia takiego linku w każdym momencie. Link do Portalu powinien przenosić Użytkownika obowiązkowo do strony głównej Portalu.

4. Znak towarowy

4.1 Użytkownik uznaje wyłączne prawo spółki CAME do używania obrazów, znaków graficznych wyróżniających firmę, logo i innych dóbr niematerialnych zamieszczonych w Portalu.

4.2 Spółka CAME nie uznaje Użytkownikowi żadnego prawa, tytułu lub zdolności w odniesieniu do wszelkich praw własności intelektualnej i lub innych praw, włączając w to patenty, rysunki, znaki, prawa autorskie, prawa do bazy danych, prawa do informacji poufnych lub do tajemnic handlowych, będących własnością lub w posiadaniu spółki CAME i/lub innych podmiotów połączonych ze spółką lub kontrolowanych przez nią.

4.3 W przypadku wszystkich kwestii nieokreślonych wyraźnie w niniejszych Zasadach Ogólnych odsyłany do dokumentu “Korzystanie z obrazów, znaków graficznych wyróżniających firmę, logo i innych dóbr niematerialnych – Użytkownik niezarejestrowany”.

4.4 W przypadku Użytkownika zarejestrowanego w odnośnym obszarze Portalu chronionym hasłem przewidziano specyficzne i różnorodne zasady korzystania z obrazów, znaków graficznych wyróżniających firmę, logo i innych dóbr niematerialnych obecnych w Obszarze Chronionym Portalu, do których odsyłamy.

5. Stosowane prawo i jurysdykcja

5.1 Warunki Ogólne i relacje pomiędzy Użytkownikiem są regulowane w rozumieniu prawa włoskiego.

5.2 Wszelkie pytania pojawiające się w odniesieniu do niniejszych Zasad Ogólnych będą rozpatrywane w rozumieniu przepisów prawa włoskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane w ramach włoskiej jurysdykcji i będą rozpatrywane wyłącznie przez właściwy Sąd w Treviso (Włochy). W każdym bądź razie spółka CAME zastrzega sobie prawo do wezwania Użytkownika przed Sądy w kraju, w którym Użytkownik posiada zameldowanie lub siedzibę prawną.

5.3 Nieskorzystanie przez spółkę CAME z praw i z przepisów przewidzianych w Zasadach Ogólnych nie jest równoznaczne z rezygnacji z nich, z zastrzeżeniem pisemnego oświadczenia ze strony CAME.

6. Ochrona danych osobowych w portalu

CAME Cancelli Automatici S.p.A oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika, pozyskanych w ramach nawigacji w Portalu, będzie się odbywać przestrzegając w pełni polityki przetwarzania danych osobowych zamieszczonej na portalu internetowych www.came.com.

7. Inne

7.1 Brak natychmiastowego działania ze strony CAME nie może być uważane za rezygnację ze strony spółki z własnych praw.

7.2 CAME z przyjemnością otrzyma od Użytkownika informacje i/lub sugestie dotyczące Portalu.

7.3 Użytkownik może skontaktować się z administratorem Portalu korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@came.it lub adresu CAME w siedzibie prawnej spółki, która została podana wcześniej. Wszelkie sugestie i/lub informacje dostarczone w taki sposób przez Użytkownika do CAME będą przetwarzane jako informacje nie zastrzeżone i będą mogły być wykorzystywane bez ograniczeń. Użytkownik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli dostarczone informacje przekazane CAME naruszają prawa podmiotów trzecich.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBSZARU CHRONIONEGO HASŁEM

1.1 Dostęp do obszaru chronionego Portalu (zwanego dalej “Obszarem Chronionym”) jest dozwolony wyłącznie Użytkownikom zawodowym, którzy prowadzą działalność polegającą na sprzedaży, instalacji, serwisowaniu i/lub doradztwu w ramach produktów marki CAME, od których CAME przyjęła wniosek rejestracyjnych w Obszarze Chronionym Portalu (zwanymi dalej “Użytkownikiem Zarejestrowanym”). . Przyjęcie wyżej wspomnianego wniosku rejestracyjnego jest uzależnione od akceptacji , ze strony Użytkownika zawodowego, niżej wymienionych dokumentów:
a) które zawierają Zasady Ogólne portalu www.came.com;
b) zasad “Korzystania z obrazów, znaków graficznych wyróżniających firmę, logo i innych dóbr niematerialnych Użytkownika Zarejestrowanego” (Zasady korzystania);
c) Informacji o przetwarzaniu danych osobowych (Privacy Policy).

Na podstawie art. 1341 i 1342 włoskiego Kodeksu cywilnego, oświadczam również, iż akceptuję wyraźnie i bezwarunkowo ustalenia zamieszczone w paragrafach 1.5, 1.8 i 3 (ograniczenie odpowiedzialności CAME); 5.2. (wyłącznie) Zasad Ogólnych.

1.2 Przyjęcie wniosku rejestracyjnego jest również uzależnione od prawdziwości i poprawności danych dostarczonych do CAME przez Użytkownika zawodowego w momencie rejestracji.

1.3 Użytkownik Zarejestrowany może korzystać z usług specjalnie dedykowanych przez CAME dla wspierania działalności handlowej (zwanych dalej “Usługami”).

1.4 Zachowanie rejestracji w Obszarze Chronionym Portalu stanowi podstawowy i konieczny warunek do korzystania z Usług. Zawieszenie i/lub usunięcie, z jakichkolwiek względów, rejestracji z Obszaru Chronionego Portalu powoduje automatyczne uniemożliwienie korzystania z Usług.

1.5 Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do zachowania poufności hasła dostępu do Obszaru Chronionego własnego konta i zobowiązuje się dodatkowo do przestrzegania niniejszych zasad korzystania z Obszaru Chronionego przez własnych pracowników i/lub współpracowników. Należy również pamiętać, że Użytkownik Zarejestrowany będzie odpowiedzialny w stosunku do CAME za ewentualne naruszenie niniejszych warunków korzystania również przez rzeczonych pracowników i/lub współpracowników.

1.6 Z Usług może korzystać wyłącznie Użytkownik Zarejestrowany, który nie może wykrywać, ani rozpowszechniać podmiotom trzecim treści lub innych informacji poufnych na temat CAME (na przykład danych technicznych dotyczących produktów CAME, polityki rabatowej i cenowej itd.), które poznał w ramach dostępu do Obszaru Chronionego.

1.7 W przypadku wszelkich kwestii, które nie zostały wyraźnie przedstawione w niniejszych warunkach korzystania, mają pełne zastosowanie Zasady Ogólne korzystania z portalu www.came.com

Na podstawie art. 1341 i 1342 włoskiego Kodeksu cywilnego, oświadczam również, iż akceptuję wyraźnie i bezwarunkowo ustalenia zamieszczone w paragrafach 1.6 niniejszych warunków korzystania z Obszaru Chronionego.