Privacy | CAME
Bent u een automatiseringsprofessional, een ontwerper of vormgever?

Hier kunt u een aantal nuttige instrumenten voor uw vak vinden. Registreren is eenvoudig: vul het formulier in en u krijgt toegang tot exclusieve informatie!

Heeft u zich nog niet geregistreerd?
Registreer u nu
Login
vul uw toegangsgegevens in

Privacy

PRIVACY POLICY INTERNETSITE

Op deze pagina staan de beheermethoden van de website beschreven met betrekking tot de behandeling van de persoonsgegevens van de gebruikers die de website raadplegen.
Het gaat om een verklaring die ook krachtens de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens is opgesteld van diegenen die gebruikmaken van de via telematica toegankelijke webdiensten vanaf het adres: www.came.com.
De verklaring is alleen voor deze website opgesteld en geldt niet voor andere websites die eventueel via links door de gebruiker worden geraadpleegd.

 

BEHEERDER VAN DE VERWERKING

Ten gevolge van de raadpleging van deze website kunnen de gegevens van geïdentificeerde of identificeerbare personen worden verwerkt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Came S.p.A., gevestigd in via Martiri della Libertà 15 – 31030 Dosson di Casier, Treviso (TV), Italië.

 

PLAATS VAN DE GEGEVENSVERWERKING

De gegevensverwerking die verband houdt met de webdiensten van deze website vindt plaats bij de vestiging van Came en wordt verzorgd door technisch personeel dat belast is met de verwerking of door medewerkers die incidentele onderhoudswerkzaamheden verrichten.

De gegevens die via de webdienst worden verkregen worden niet doorgegeven of verspreid.
De door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens bij verzoeken om verzending van informatiemateriaal of inschrijving in de databank van de website, worden uitsluitend gebruikt om de aangevraagde dienst of prestatie uit te voeren.

 

SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS

Navigatiegegevens
De informatiesystemen en de softwareprocedures bestemd voor de werking van deze website vergaren, tijdens hun normale werking, enkele persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet plaatsvindt bij het gebruik van de communicatieprotocollen van internet.

Het gaat om informatie die niet wordt vergaard om aan de geïdentificeerde betrokkenen te worden gekoppeld, maar waarmee, vanwege de aard ervan, middels verwerking en koppeling met gegevens in het bezit van derden, de gebruikers geïdentificeerd zouden kunnen worden.
In deze gegevenscategorie vallen de IP-adressen of de domeinnamen van de computers waarmee de gebruikers de website bezoeken, de adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier) van de opgevraagde bronnen, het tijdstip van het opvragen, de gebruikte methode voor het opvragen aan de server, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, etc.) en andere parameters behorend bij het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistische informatie te vergaren over het gebruik van de website en om de correcte werking ervan te controleren en worden direct na de verwerking verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt voor de vaststelling van de aansprakelijkheid voor schade aan de website in geval van hypothetische computergerelateerde delicten: behoudens deze mogelijke gebeurtenis worden de gegevens over websitecontacten niet langer dan zes maanden in deze status gehandhaafd.

Gegevens vrijwillig verstrekt door de gebruiker
Het vrijblijvend, expliciet en vrijwillig versturen van elektronische post naar de adressen die op deze website staan aangegeven, brengt het daaropvolgend verkrijgen van het adres van de verzender met zich mee, hetgeen noodzakelijk is om berichten te beantwoorden, evenals het verkrijgen van eventuele andere persoonsgegevens die in het bericht staan.
Specifieke samenvattende verklaringen zullen worden overgedragen of weergegeven op de pagina's van de website die voor bijzondere diensten op aanvraag zijn gemaakt.

Cookies
Er worden hiervoor geen persoonsgegevens van de gebruikers door de website verkregen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies voor de overdracht van persoonlijke informatie, noch worden zogenaamde permanente cookies van wat voor type dan ook, ofwel systemen voor de tracking van de gebruikers, gebruikt.
Het gebruik van zogenaamde sessiecookies (die niet permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en met het sluiten van de browser verdwijnen) is strikt beperkt tot de overdracht van sessie-id's (bestaande uit willekeurige cijfers gegenereerd door de server) die nodig zijn om op veilige en efficiënte wijze in de website te navigeren.
Met de zogenaamde sessiecookies die op deze website worden gebruikt, wordt het gebruik van andere computertechnieken die mogelijk nadelig zijn voor de discretie van de navigatie van de gebruikers vermeden en is het verkrijgen van identificerende persoonsgegevens van de gebruiker niet mogelijk.

Logbestanden en het bewaren ervan
De logbestanden worden getraceerd om veiligheidsredenen, die de registratie en het behoud ervan voorschrijven en vereisen dat ze toegankelijk zijn voor de recherche in het geval ze daarom verzoekt.
Daarom zullen de logbestanden van de bezoeken aan de website worden bewaard voor een tijdsbestek van maximaal: 6 maanden/-1 jaar.
Eventuele controles van de bezoeken zullen op geleidelijke wijze worden uitgevoerd en met volledige inachtneming van de voorschriften, met name de beginselen van noodzakelijkheid en proportionaliteit.

 

KEUZEVRIJHEID BIJ DE GEGEVENSVERSTREKKING

Afgezien van datgene wat gespecificeerd is voor de navigatiegegevens, is de gebruiker vrij om diens persoonsgegevens in de aanvraagformulieren of in ieder geval zijn contactgegevens te verstrekken om om inschrijving in de database van de website, het versturen van informatiemateriaal of andere berichten te verzoeken. Als de gebruiker zijn gegevens niet wenst te verstrekken, kan dit betekenen dat zijn ingediende verzoek niet kan worden ingewilligd.

 

VERWERKINGSMETHODEN

De persoonsgegevens worden middels geautomatiseerde instrumenten verwerkt voor de duur die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn vergaard. Er worden specifieke veiligheidsmaatregelen in acht genomen om te voorkomen dat de gegevens kwijtraken, op illegale of onjuiste wijze gebruikt worden of voor onbevoegden toegankelijk zijn.

 

DOELEINDEN

De gegevens worden verwerkt voor functionele doeleinden voor het uitvoeren van de diensten van Came S.p.A. en de activiteiten van de bestuurde en/of aangesloten firma's, in het bijzonder voor:

  • het leveren van diensten die gebaseerd zijn op webinterfaces (registratie gebruikersgegevens)

  • het leveren van commerciële informatie met betrekking tot de activiteiten van Came

  • het leveren van informatie met betrekking tot diegenen die zich vrijwillig in de database van onze website hebben ingeschreven (technici, installateurs, etc.)

  • statistisch onderzoek

 

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

De personen waarnaar de persoonsgegevens verwijzen hebben het recht om op elk willekeurig moment bevestiging van het al dan niet bestaan van deze gegevens te krijgen en de inhoud en herkomst ervan te weten te komen, de juistheid ervan te verifiëren, of te verzoeken de gegevens te integreren, bij te werken of te rectificeren.

De gebruiker heeft het recht om te verzoeken de gegevens te verwijderen, ze anoniem te maken of te blokkeren als de verwerking ervan in strijd met de wet was, en om in elk geval, om legitieme redenen, te protesteren tegen de verwerking ervan.

De verzoeken moeten worden gericht aan de beheerder van de verwerking: Came S.p.A., gevestigd in Via Martiri della Libertà 15 – 31030 Dosson di Casier, Treviso (TV), Italië.

 

Privacyverklaring - GEGEVENSVERZENDING VIA FORMULIEREN OP DE WEBSITE

Wij stellen de gebruiker ervan op de hoogte dat:

  1. de verstrekking van de gegevens facultatief is, maar dat het zonder deze gegevens niet mogelijk zal zijn de aangevraagde dienst te leveren;

  2. met het verzenden van de gegevens met de knop "verzenden" toestemming wordt gegeven voor de verwerking van de gegevens, teneinde de gebruiker te registreren en voor hem de aangevraagde informatieve en commerciële dienst te activeren: registratie in de online databank van de website of de verzending van het aangevraagde informatiemateriaal;

  3. het e-mailadres en de eventuele andere gegevens die de gebruiker verstrekt, verwerkt zullen worden door degenen die belast zijn met de gegevensverwerking, naargelang de ondertekende dienst, om de door de gebruiker verzonden verzoeken te kunnen beantwoorden.

  4. de persoonsgegevens tevens met geautomatiseerde methoden verwerkt zullen worden door het datacenter van Came S.p.A., gevestigd in Via Martiri della Libertà 15 – 31030 Dosson di Casier, Treviso (TV), Italië;

  5. het verstrekken van de gegevens facultatief is. Echter, zonder deze gegevens zal het niet mogelijk zijn de aangevraagde dienst te leveren.

Elk bericht of verzoek om toegang tot de gegevens kan via normale post worden verzonden, naar het volgende adres: Came S.p.A., gevestigd in Via Martiri della Libertà 15 – 31030 Dosson di Casier, Treviso (TV), Italië.

Indien de gebruiker niet akkoord gaat met dit gebruik van zijn gegevens, kan hij te allen tijde hiertegen bezwaar maken door een e-mail te sturen naar privacy@came.it of een fax naar (0039) 0422.4941, en tevens zijn recht op toegang, rectificatie, bijwerking en verwijdering van de gegevens uitoefenen.