Privacy | CAME
Bent u een automatiseringsprofessional, een ontwerper of vormgever?

Hier kunt u een aantal nuttige instrumenten voor uw vak vinden. Registreren is eenvoudig: vul het formulier in en u krijgt toegang tot exclusieve informatie!

Heeft u zich nog niet geregistreerd?
Registreer u nu
Login
vul uw toegangsgegevens in

Privacy

PRIVACY BELEID

 Introductie

Came Benelux sa- nv  beheert en verwerkt de persoonlijke gegevens die verzameld worden via:

-haar website www.came.com/be, onder toezicht van haar  moederbedrijf Came SPA die de eigenaar is van haar  website

-formulieren welke door u ingevuld worden  in het kader van onze activiteit  (relatiefiche, evaluatie van opleidingen, bezoek van beurzen, aanvraag van debiteurnummer..)

-visitekaartjes die u ons voorziet tijdens een evenement of een ontmoeting.

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat vanaf 25 mei 2018 u uw persoonsgegevens in alle veiligheid aan ons kan toevertrouwen en dat uw privacy geëerbiedigd en beschermd wordt volgens de GDPR.

Hiermede informeren we u over welke gegevens we van u verzamelen, het doel waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we uw gegevens beschermen.

Dit privacybeleid geldt voor de persoonsgegevens van onze klanten en is van toepassing voor de diensten van Came Benelux.

Wanneer u ons een e-mail of andere berichten stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u ook naar uw persoonlijke gegevens. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Came Benelux verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld worden. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Came Benelux. Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht, doorgegeven of meegedeeld  aan derde partijen  Door gebruik te maken van onze website en App’s verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Came Benelux.

Came Benelux heeft alle mogelijke voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Alle verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in onze relatiebestand op onze  eigen beveiligde server. Mocht u vragen, zorgen of klachten hebben over dit privacybeleid of de manier waarop we met uw persoonlijke gegevens omgaan of mocht u een verzoek in willen dienen om uw rechten uit te oefenen, dan kunt u contact met onze directie:

- Per post, naar Came Benelux sa-nv zoning ouest,7 -7860 Lessines

- Per fax op het nummer + 32 (0)68 33 80 19

- Via e-mail naar info@came.be

Came Benelux kan haar Privacybeleid  te allen tijde aanpassen. De geldige versie bevindt zich op onze website www.came.com/be en zou regelmatig door u geraadpleegd moeten worden.

 

Wettelijke basis

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.Verzamelde persoonsgegevens

Type verzamelde persoonsgegevens:

Identificatie en contactgegevens als natuurlijke persoon: naam, voornaam, adres, postcode, stad, e-mail adres, tel en gsm nummer, activiteit).

Financiële gegevens : bankrekening, BIC code, naam van de rekening houder, financiële toestand

Aansluitingsgegevens van gebruikersrekening via web : naam (gebruiker), e-mail adres, passwoord , IP-adres, apparaat-id en -type,  taalinstellingen, browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, duur van bezoek, paginaweergaven, of informatie over de timing, de frequentie en het patroon van uw gebruik van onze website.

Informatie met betrekking tot de producten en/of diensten die u wenst te bestellen

Gegevens met betrekking tot klachten, opmerkingen, suggesties of feed-back  van u.Gebruik van uw gegevens

 De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van onze activiteit voor:

-het leggen van contact met u om u onze producten en diensten voor te stellen

-het afhandelen van uw aanvragen en de uitvoering van de door u gevraagde diensten (telefonisch, schriftelijk, via het contactformulier van onze website of via het bezoek van onze vertegenwoordigers)

-de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten.

-de informatie over onze producten en diensten( algemene, commerciële of technische  informatie) via nieuwsbrieven

-de ondersteuning van producten en diensten die u van ons heeft afgenomen

-het opstellen van statistieken over het gebruik van onze website, onze app’s en het lezen van onze nieuwsbrieven

 

Doeleinden 

Came Benelux gebruikt de verzamelde gegevens uitsluitend voor volgende doeleinden:

• Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.

• Het aanbieden van onze  producten aan de hand van geleverde informatie, gegevens en wensen

• Marketing doeleinden

 

Bewaartermijn en verwijdering

Wij bewaren uw gegevens zolang u actief of in dienst bent, voor zover nodig om u diensten en producten te verlenen.

Indien u ons verzoekt om uw gegevens niet meer te gebruiken voor het opsturen van informatie, zullen we uw e-mail adres onmiddellijk uit onze database(relatiebestand) verwijderen voor zover wij samen geen zakelijke relatie met u hebben maar uw persoonlijke gegevens worden bewaard om ervoor te zorgen dat uw voorkeuren in de toekomst worden nageleefd en alleen om te zorgen dat u geen verdere berichten van ons ontvangt.

Om dit te kunnen naleven gebruiken we in ons informatica systeem 2 codes (OK indien u akkoord gaat om onze berichten te ontvangen- NO= indien u niet akkoord gaat om onze berichten te ontvangen). De updated database wordt bij iedere e-mailing campagne op de e-mailing platform  ingevoerd

Na de beëindiging van onze zakelijke relatie/contract, worden de gegevens 5 jaar bewaard op onze lokale en beveiligde server binnen Came Benelux.

We zullen uw gegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

Aanpassen/uitschrijven e-mailings

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden. Indien u op de afmeldingslink klikt, wordt uw adres automatisch verwijderd van de e-mailing plaform Campaign Monitor en u  zal geen informatie meer van ons ontvangen, zelfs als de code NO niet ingegeven werd in ons relatiebestand.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen  Zie contactgegevens in de introductie.Uw Privacy rechten

U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Voor alle rechten die voorzien zijn in de GDPR  kan u de nodige informatie via e-mail bekomen. Stuur uw vraag  naar info@came.be. Wij zullen in elk geval binnen één maand na ontvangt van uw verzoek er gevolg aan geven.

-Recht op toegang

U heeft het recht om te weten over welke gegevens wij van u beschikken.

U heeft het recht om van ons een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben, mits dit geen nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen. De eerste kopie wordt gratis verschaft.

-Recht op verbetering

Als de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben, onnauwkeurig of onvolledig zijn, dan heeft u het recht om deze informatie te corrigeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, aan te vullen.

-Recht of wissen

U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen (het recht om vergeten te worden)

Er zijn bepaalde uitzonderingen op het recht om gegevens te laten wissen. Deze uitzonderingen omvatten die gevallen waarin verwerking noodzakelijk is:

• voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en op vrijheid van informatie;

• voor het naleven van een wettelijke verplichting

• voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

-Recht op het beperken van gegevensverwerking

U kan vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken (dit houdt in dat de persoonlijke gegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt)

-Recht op gegevens portabiliteit

U kan uw persoonlijke gegevens in een eenvoudig leesbaar formaat ontvangen om aan derden door te geven.

-Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op grond van uw specifieke situatie, indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak voor het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen of legitieme belangen die door ons of een derde partij worden nagestreefd.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor het doel van direct marketing

-Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat de manier waarop wij uw gegevens verwerken inbreuk maakt op de wet op gegevensbescherming, kan u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, uw werklocatie of de locatie waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden.

In België kunt u een klacht indienen bij de Privacycommissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

commission@privacycommission.be),https://www.privacycommission.be/nl/contact Beveiliging van uw gegevens

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven.

Wij zorgen ervoor en wij vereisen van onze leveranciers dat ze de nodige veiligheidsmaatregelen nemen zodat uw persoonsgegevens beschermd worden tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. De toegang tot onze CRM software is beperkt tot de medewerkers van ons bedrijf en tot onze software leverancier.

Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Uw gegevens worden gesaved op onze beschermde server  en de toegang wordt beschermd door een passwoord:

• CRM Database systeem(relatiebestand): Sage

• Cloudplatform: https://cloud.camegroup.com

• Websitehost: Came Spa

• E-mailing platform: Campaign monitor

Als u een klant van ons bent, kunnen we eventueel uw persoonlijke gegevens doorgeven aan onze onderaannemers om onze services aan u te kunnen leveren.

We kunnen uw persoonlijke gegevens  openbaar maken voor het geval dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. We kunnen ook persoonlijke gegevens openbaar maken om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Wij maken geen persoonlijke gegevens openbaar aan onze social media-partners. We maken echter wel gebruik van social media-plugins om u naar onze social media-kanalen te verwijzen en u de mogelijkheid te bieden onze content te benutten. Deze social media-kanalen zijn Facebook, LinkedIn, Twitter, en Youtube. Wanneer u een item op een sociaal  kanaal like of deelt kan een dergelijke serviceprovider van social media persoonlijke gegevens over u verzamelen en deze informatie koppelen aan uw bestaande profiel op een dergelijk kanaal. In een dergelijk geval fungeert de social media-serviceprovider als beheerder.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door een dergelijke social media-serviceprovider. Neem even de tijd om het privacybeleid van de voornoemde bedrijven te leren kennen. We hebben ter informatie de relevante links toegevoegd (deze kunnen van tijd worden gewijzigd door de relevante serviceprovider):

Facebook: http://facebook.com/about/privacy

Google : https://privacy.google.com/

LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter: http://twitter.com/privacyMinderjarigen (- 16 jaar)

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens van minderjarigen in het kader van onze activiteit.Cookies beleid

Er worden hiervoor geen persoonsgegevens van de gebruikers door de website verkregen.

Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies voor de overdracht van persoonlijke informatie, noch worden zogenaamde permanente cookies van wat voor type dan ook, ofwel systemen voor de tracking van de gebruikers, gebruikt.

Het gebruik van zogenaamde sessiecookies (die niet permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en met het sluiten van de browser verdwijnen) is strikt beperkt tot de overdracht van sessie-id's (bestaande uit willekeurige cijfers gegenereerd door de server) die nodig zijn om op veilige en efficiënte wijze in de website te navigeren.

Met de zogenaamde sessiecookies die op deze website worden gebruikt, wordt het gebruik van andere computertechnieken die mogelijk nadelig zijn voor de discretie van de navigatie van de gebruikers vermeden en is het verkrijgen van identificerende persoonsgegevens van de gebruiker niet mogelijk.

 

Aanpassingen van ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid  te wijzigen. Raadpleeg de vigerende versie regelmatig op onze website.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Came Benelux sa-nv

Zoning ouest,

7860 Lessines

Info@Came.be